các biểu mẫu liên quan đến cấp phép xây dựng nhà ở

riêng lẻ, gồm có 13 biểu mẫu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngày 15 tháng  3 năm 2004

của ủy ban nhân dân thành phố)

------------

 

 

 

 

 

 


Mẫu số: 01/GPXD

 

Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_______________

 

đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng [1]

Xây dựng mớimới

 

Cải tạo, sửa chữa

 

 

 
 

 


      

 

Kính gửi: ....................................................................................................[2]                         

 

1.  Tên chủ đầu tư: ..............................................................Sinh năm.....................................

     Chứng minh nhân dân số....................................................  do...........................................

     cấp ngày...........................tháng…………………năm…………………

Địa chỉ thường trú:

     Số nhà: ...............................đường: ...............................................................................................

     Phường (xă): ......................quận (huyện):....................................

     Số điện thoại:..............................................................................

 

2.  Địa điểm xây dựng:

     Lô đất số........................................diện tích: ..................................................................................

     Tại số nhà:............................đường: ...............................................................................................

     Phường (xă): ........................quận (huyện):..................................

     Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, sử dụng đất số:.........................................................................            

     do:....................................... cấp ngày:.......................................

 

3.  Nội dung xin phép xây dựng:

    Loại công tŕnh: ...............................................................................................................................            

    Diện tích xây dựng tầng trệt :.......................m2

    Số tầng: ....................................................…..., chiều cao (m):........................................................

     Tổng diện tích sàn xây dựng (m2):................................................

 

4. Tên đơn vị hoặc người thiết kế (nếu có): ..........................................................................................

     Địa chỉ nơi đặt trụ sở đơn vị, hoặc địa chỉ thường trú của người thiết kế:.....................................

     Số nhà: ...............................đường: ................................................................................................

     Phường (xă): ......................quận (huyện):....................................

     Số điện thoại:..............................................................................

 

5. Thời gian hoàn thành công tŕnh dự kiến là...............tháng kể từ ngày khởi công xây dựng.

 

6.  Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo nội dung Giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt đính kèm Giấy phép, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lư theo quy định của luật pháp.

 

Xác nhận của UBND phường

(xă, thị trấn ) [3]

 

(kư tên, đóng dấu)

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày........tháng.......năm.......

Người làm đơn

(kư và ghi rơ họ tên)

    


Mẫu số: 02/GPXD

    

Thành phố Hồ Chí Minh

sở Xây dựng hoặc

ủy ban nhân dân quận (huyện)…

Số:____/_______

CộNG ḤA Xă HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

  

biên nhận hồ sơ [4]

 

ủy ban nhân dân quận (huyện) .......... (hoặc Sở Xây dựng) có nhận được hồ sơ đề nghị cấp :

+  Giấy phép xây dựng ¨                  +  Biên bản kiểm tra hoàn công ¨

của Ông (Bà): ....................................................................sinh năm:.....................................

Chứng minh nhân dân số:..................................do:...................................................

cấp  ngày:......................................tháng……………………năm…………………

Địa chỉ thường trú:....................................................................................................................
..................................................................................................................................................

STT

Tên các loại giấy tờ

Số bản

Chính

Sao

1.    

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng/ Biên bản kiểm tra hoàn công

 

 

2.    

Giấy tờ về quyền sử dụng đất, sở hữu nhà

-

-

 

 

3.    

ư kiến thỏa thuận của cơ quan quản lư nhà (nếu là nhà do Nhà nước quản lư)

 

 

4.    

Bản trích lục bản đồ hiện trạng vị trí đất

 

 

5.    

Bản trích đo trên thực địa xác định sơ đồ ranh giới lô đất, cao độ và tỷ lệ đúng quy định địa chính

 

 

6.    

Hồ sơ thiết kế gồm:

- Mặt bằng công tŕnh trên lô đất, tỷ lệ 1/200-1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công tŕnh.

- Mặt bằng các tầng, mặt đứng, mặt cắt công tŕnh, tỷ lệ 1/100.

- Mặt bằng móng, tỷ lệ 1/100-1/200 và chi tiết mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ hệ thống thoát nước mưa, xử lư nước thải, cấp nước, cấp điện tỷ lệ 1/100-1/200.

 

 

7.    

 ảnh chụp khổ 9 cm x 12 cm mặt chính công tŕnh có không gian liền kề trước khi cải tạo, sửa chữa và mở rộng.

 

 

8.    

Hồ sơ khảo sát hiện trạng (xác định khả năng nâng tầng và biện pháp gia cố) của tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân.

 

 

9.    

Giấy báo kiểm tra công tŕnh hoàn thành

 

 

10.            

Giấy phép xây dựng

 

 

11.            

Biên bản kiểm tra công tác định vị móng công tŕnh

 

 

12.            

Biên bản kiểm tra xây hầm vệ sinh tự hoại, hệ thống thoát nứoc

 

 

13.            

Hợp đồng thi công với nhà thầu xây dựng có tư cách pháp nhân

 

 

Tổng cộng gồm: ..................  loại hồ sơ

Ngày khảo sát thực địa:..................................................

Ngày trả hồ sơ:...............................................................

- Đề nghị mang theo biên nhận khi đến liên hệ.

Lưu ư:  - Thời gian nhận kết quả giải quyết hồ sơ kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ là:

+ 10 ngày làm việc đối với nhà có nguy cơ sụp đổ có xác nhận của ủy ban nhân dân phường, xă.

+ 20 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ bán kiên cố.

+ 30 ngày làm việc đối với những trường hợp khác.

 

............., ngày....... tháng .....  năm...........

Người nhận hồ sơ

            (kư và ghi rơ họ và tên)

 


Hướng dẫn mục 2 các giấy tờ về quyền sử dụng

đất, sở hữu nhà

 

I. Một trong các loại Giấy tờ về quyền sử dụng đất, sở hữu nhà:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (do Tổng cục Quản lư ruộng đất trước đây hoặc Tổng Cục Địa chính phát hành), kể cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đă cấp cho hộ gia đ́nh mà trong đó có ghi diện tích đo đạc tạm thời hoặc ghi nợ tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ.

2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Nghị định 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về việc quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại đô thị.

3. Quyết định giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở và các công tŕnh khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Những giấy tờ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích làm nhà ở, chuyên dùng, trong quá tŕnh thực hiện các chính sách về đất đai qua từng thời kỳ của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng ḥa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng ḥa Xă hội Chủ nghĩa Việt Nam, mà người được giao đất, thuê đất vẫn liên tục sử dụng từ đó đến nay.

5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ địa chính mà không có tranh chấp.

6. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất ở mà người đó vẫn sử dụng đất liên tục từ đó đến nay và không có tranh chấp gồm: bằng khoán điền thổ hoặc trích lục, trích sao bản đồ điền thổ, bản đồ phân chiết thửa; chứng thư đoạn măi đă thị thực, đăng tịch, sang tên tại văn pḥng Chưởng khế, Ty điền địa, Nha trước bạ.

7. Giấy tờ về thừa kế nhà, đất được ủy ban nhân dân xă-phường, thị trấn xác nhận về thừa kế, về đất đó không có tranh chấp.

8. Bản án hoặc Quyết định của Ṭa án nhân dân đă có hiệu lực pháp luật hoặc Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đă có hiệu lực pháp luật.

9. Giấy tờ chuyển nhượng đất đai, mua bán nhà ở kèm theo quyền sử dụng đất ở được ủy ban nhân dân cấp xă thẩm tra là đất đó không có tranh chấp và được ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kết quả thẩm tra của ủy ban nhân dân cấp xă.

10. Giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo hướng dẫn tại Thông tư số 47/BXD-XDCBĐT ngày 05 tháng 8 năm 1989 và Thông tư số 02/BXD-ĐT ngày 29 tháng 4 năm 1992 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện ư kiến của Thường trực Hội đồng Bộ trưởng về việc hóa giá nhà cấp III, cấp IV tại các đô thị từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 hoặc từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 05 tháng 7 năm 1994 mà trong giá nhà đă tính đến giá đất ở của nhà đó.

11. Giấy tờ hợp lệ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở bao gồm một trong các loại giấy tờ sau :

11.1 Giấy tờ được cấp hoặc chứng nhận trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho người có quyền sở hữu nhà, sử dụng đất mà người ấy vẫn quản lư, sử dụng liên tục đến nay và không có tranh chấp :

11.1.1 Bằng khoán điền thổ (đất thổ cư) có ghi rơ trên đất có nhà ; Văn tự đoạn măi bất động sản (nhà và đất) có chứng nhận của Pḥng chưởng khế Sài G̣n, đă trước bạ (đối với trường hợp việc đoạn măi này chưa được đăng kư vào bằng khoán điền thổ).

11.1.2 Giấy phép cho xây cất nhà hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc được cấp bởi cơ quan thẩm quyền của chế độ cũ : Đô trưởng Sài G̣n, Tỉnh trưởng tỉnh Gia Định hoặc của các tỉnh khác, nay thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh.

11.1.3 Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu nhà có chính quyền chế độ cũ thị thực hoặc chứng nhận đă trước bạ ; Văn tự mua bán, chuyển dịch quyền sở hữu nhà không có thị thực hoặc chứng nhận của chính quyền chế độ cũ đă trước bạ.

11.2 Giấy tờ được cấp hoặc chứng nhận sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 :

11.2.1. Quyết định, Giấy phép hay Giấy chứng nhận của ủy ban nhân dân thành phố, ủy ban Xây dựng cơ bản thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Sở Quản lư nhà đất và Công tŕnh công cộng thành phố, Sở Nhà đất thành phố, Kiến Trúc sư trưởng thành phố, ủy ban nhân dân quận - huyện công nhận quyền sở hữu nhà (đă trước bạ) hoặc cho phép xây dựng nhà, đă trước bạ.

Đối với Giấy phép xây dựng được cấp từ ngày 23 tháng 01 năm 1992 đến ngày 06 tháng 10 năm 1993 phải là Giấy phép xây dựng được cấp sau khi đă có giấy phép khởi công xây dựng.

Giấy phép xây dựng được cấp từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 trở về sau phải kèm theo biên bản kiểm tra công tŕnh hoàn thành và chứng từ sở hữu nhà cũ (nếu là xây dựng trên nền nhà cũ) hoặc  kèm chứng từ sử dụng đất hợp lệ theo hướng dẫn tại Công văn số 647/CV-ĐC (điểm 2, 3, 4, 7, 8, 9 của Mục I và toàn bộ Mục II) ngày 31 tháng 5 năm 1995 của Tổng cục Địa chính (nếu là xây dựng trên đất trống) mới được coi là hợp lệ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất.

Giấy phép xây dựng được cấp từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 phải được trước bạ theo quy định.

11.2.2 Các giấy phép ủy quyền (sở hữu) nhà do Sở Nhà đất thành phố hoặc ủy ban nhân dân quận - huyện đă cấp, có nội dung công nhận quyền sở hữu nhà cho người thụ ủy và đă làm thủ tục trước bạ chuyển quyền.

11.2.3 Quyết định cấp phó bản chủ quyền nhà của các cơ quan có thẩm quyền (thay thế bản chính).

11.2.4 Quyết định hoặc giấy chứng nhận của ủy ban nhân dân huyện cấp, công nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất đối với nhà tại khu vực nông thôn trước khi có quyết định chuyển thành đô thị của cơ quan có thẩm quyền hoặc ngoài khu nội thị trấn tại các huyện, đă trước bạ.

11.2.5 Các loại giấy tờ nêu tại điểm 11.2 nếu có yêu cầu phải trước bạ mà chưa thực hiện và hiện trạng nhà, đất không thay đổi th́ nay được trước bạ theo quy định của pháp luật.

11.3 Giấy tờ được lập, cấp hoặc chứng nhận trước và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 phải kèm theo chứng từ hợp lệ của chủ cũ được quy định tại khoản 1 và khoản 2 nêu trên:

11.3.1 Tờ di chúc hoặc tờ thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được lập tại pḥng Chưởng khế Sài G̣n, tại Pḥng Công chứng Nhà nước hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận và đă trước bạ.

11.3.2 Bản án hoặc Quyết định của Ṭa án công nhận quyền sở hữu nhà đă có hiệu lực pháp luật và đă trước bạ.

11.3.3 Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhà lập tại cơ quan công chứng Nhà nước hoặc ủy ban nhân dân huyện nơi có căn nhà tọa lạc, đă nộp lệ phí trước bạ và đăng kư tại Sở Địa chính - Nhà đất hoặc ủy ban nhân dân quận - huyện, Pḥng Quản lư đô thị huyện trước đây. 

11.3.4 Văn bản bán đấu giá bất động sản có chứng nhận của  Công  chứng viên và Bản án, Quyết định, văn bản có liên quan của Ṭa án, Cơ quan thi hành án, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, đă trước bạ và đăng kư tại Sở Địa chính - Nhà đất trong trường hợp nhà mua qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc mua phát măi của cơ quan thi hành án.

11.4 Trường hợp các chứng từ nêu tại điểm 11 chỉ rơ diện tích đất khuôn viên nhà ở th́ cả diện tích đất khuôn viên đó được coi là có giấy tờ hợp lệ.

II. Trường hợp không có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất đủ điều kiện để cấp Giấy phép xây dựng

Trong trường hợp hộ gia đ́nh không có các loại giấy tờ được nêu trên (phần I) th́ phải được ủy ban nhân dân phường (xă, thị trấn) nơi có công tŕnh xây dựng thẩm tra là đất đó không có tranh chấp và được ủy ban nhân dân quận (huyện) xác nhận kết quả thẩm tra đó th́ cũng được cấp Giấy phép xây dựng.

III. Chuyển mục đích sử dụng đất trước khi xin cấp Giấy phép xây dựng

Trường hợp chủ đầu tư xây dựng trên đất của ḿnh đă có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng không phù hợp mục đích sử dụng đất th́ phải làm thủ tục thay đổi mục đích sử  dụng đất (từ đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối....sang đất xây dựng) phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, trước khi xin cấp Giấy phép xây dựng.

 


Mẫu số: 03/GPXD

________________________

Thành phố hồ chí minh

sở xây dựng hoặc

ủy ban nhân dân quận (huyện)................

 

Số:____/_______

Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

 

 

     .........,  ngày...... tháng ...... năm.........  

 

phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ [5]
 

      Kính gửi: .Ông (Bà)........................................................................................................

....................................................................................................................

 

ủy ban nhân dân quận (huyện)................... (hoặc Sở Xây dựng) có nhận được đơn của Ông (Bà) ........................................................................... đề ngày......tháng........năm.........  đề nghị cấp:

+ Giấy phép xây dựng ¨

+ Biên bản kiểm tra hoàn công ¨

+ Phó bản giấy phép xây dựng ¨

với biên nhận số:.............. .ngày.........tháng.............năm............do ..............................cấp.

Để ủy ban nhân dân quận (huyện)............. (hoặc Sở Xây dựng) có đủ cơ sở giải quyết cấp theo yêu cầu, đề nghị Ông  (Bà) bổ sung các văn bản sau đây: 

-

-

-

 

Trân trọng.

 

Lưu ư: - Nếu quá 30 ngày từ khi phát hành giấy báo này mà chủ đầu tư không bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn trên th́ ủy ban nhân dân quận (huyện) hoặc Sở Xây dựng đưa hồ sơ vào lưu trữ theo  quy định.

               - Đề nghị chủ đầu tư mang theo biên nhận hồ sơ  và phiếu báo này khi đến liên hệ.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu

giám đốc sở xây dựng hoặc

TUN. Chủ tịch  ủy ban nhân dân quận (huyện)...

Trưởng pḥng quản lư đô thị

 

 


Mẫu số: 04/GPXD

Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Xây dựng hoặc

ủy ban nhân dân quận (huyện).......

 

Số: ____ /____

 

CộNG ḤA Xă HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

     ............., ngày.............tháng.............năm...........

 

giấy phép xây dựng [6]

Xây dựng mớimới

 

Cải tạo, sửa chữa

 

 

 
      

 

 

 

 

1. Cấp cho chủ đầu tư:.............................................Sinh năm:.................................

    Chứng minh nhân dân số:...................................do:.............................................

    cấp ngày.........................tháng………………năm……………………………

2. Địa chỉ thường trú:

Số nhà: .............................................  đường:..............................................................................

phường (xă): ....................................  quận (huyện):...................................................................

3. Được phép xây dựng công tŕnh:............................................................................................

4. Theo thiết kế có kư hiệu:........................................................................................................

5. Do: ..............................................  thiết lập

Gồm các hạng mục sau đây:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

- Trên lô đất số:  .............................   diện tích:.........................................................................

- Cao độ nền: ..................................   Chỉ giới xây dựng:..........................................................

Tại số nhà: .......................................   đường:.............................................................................

phường (xă): ....................................   quận (huyện): .................................................................

6. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

7. Thời hạn hoàn thành công tŕnh dự kiến là ...................tháng, kể từ ngày khởi công xây dựng.

 

 

                                    giám đốc sở xây dựng hoặc

                         Chủ tịch ủy ban nhân dân quận (huyện) ......

           

 

 

 


 

Những điều cần lưu ư:

 

1. Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của người có liên quan.

2. Chủ đầu tư phải thực hiện các điều sau đây :

- Phải thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về đất đai, về quy hoạch, về đầu tư và xây dựng và giấy phép xây dựng này.

- Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công tŕnh, xây móng và công tŕnh ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lư nước thải...)

- Xuất tŕnh giấy phép xây dựng cho ủy ban nhân dân phường (xă, thị trấn) nơi có công tŕnh trước khi khởi công xây dựng và yết báo phối cảnh công tŕnh (nếu có)- số giấy phép, tên đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, ngày hoàn thành tại địa điểm xây dựng công tŕnh.

- Khi cần thay đổi thiết kế th́ phải báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

- Khi xây dựng xong, chủ đầu tư phải báo cáo cho cơ quan cấp phép lập hồ sơ  hoàn công.

Giấy phép xây dựng có kèm theo biên bản kiểm tra công tŕnh  mới có giá trị đăng kư quyền sở hữu công tŕnh.

3. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận được giấy phép xây dựng; quá thời hạn trên th́ chủ đầu tư phải xin gia hạn.

 

 

 


Mẫu số: 05/GPXD

 

cộng hoà xă hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________ 

 

đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng [7]

 

                   

                        Kính gửi: ............................................................................................[8]

 

       

 

Tôi tên: ..............................................................sinh năm:........................................................

Chứng minh nhân dân số:............................ ........do:.............................. cấp ngày:.

Địa chỉ thường trú:

Số nhà:................................................ đường: .........................................................................

phường (xă):........................................ quận (huyện):..................................................................

Là chủ đầu tư công tŕnh:........................................... tại số:.......................................................

đường:.................................phường (xă):...................................... quận (huyện):................................

đă được...................... 2  cấp Giấy phép xây dựng số: ..................   ngày........ tháng......... năm...........

 

Lư do xin gia hạn:....................................... ...............................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

 

 

 

Đính kèm:

- Giấy phép xây dựng (bản chính)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày......tháng.......năm........

Người làm đơn

(kư và ghi rơ họ và tên)

 

 


Mẫu số: 06/GPXD

cộng hoà xă hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

 

đơn đề nghị điều chỉnh nội dung [9]

                 

Kính gửi:.......................................................................... [10]

 

Tôi tên:.................................................................................sinh năm:.....................................

Chứng minh nhân dân số:............................ ........do:.............................. cấp ngày:.

Địa chỉ thường trú:

Số nhà:................................................ đường: .........................................................................

phường (xă):........................................ quận (huyện):..................................................................

-  Là chủ đầu tư công tŕnh tại số:................................................................................................

đường:.................................phường (xă):...................................... quận (huyện):................................

đă được...................... 2  cấp Giấy phép xây dựng số: ..................   ngày........ tháng......... năm...........

-  Công tŕnh xây dựng được hoàn công theo Biên bản kiểm tra hoàn công số......................... ngày..........tháng........năm do.................................................................cấp.

Nay đề nghị điều chỉnh nội dung như sau [11]:

+ Nội dung trong:       Giấy phép xây dựng ¨      Biên bản kiểm tra hoàn công ¨

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

+ Nội dung đề nghị điều chỉnh: ..............................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Đính kèm:                                                                       Tp HCM, ngày .....tháng...... năm.....

                                                                                           Người làm đơn,

-                                                                                                        (kư và ghi rơ họ và tên)

-

-

Thành phố hồ chí minh

Sở Xây dựng hoặc

ủy ban nhân dân quận (huyện)...

 

Số:____/_______

Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

––––––––––––––––––––––––

 

    ..............,  ngày..........  tháng ........ năm.............  

 

giấy xác nhận điều chỉnh nội dung [12]

Giấy phép xây dựng

 

Biên bản kiểm tra hoàn công

 

 

 
 

 

 

 


- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Quyết định số 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của ủy ban nhân dân  thành phố ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Xét đơn của Ông (Bà)......................................., ngày......tháng.....năm......... về việc đề nghị điều chỉnh nội dung:

+ Giấy phép xây dựng số:................, ngày.....tháng........năm do........................cấp và các chứng thư kèm theo.

+ Biên bản kiểm tra hoàn công số:.............., ngày.......tháng........năm do................. cấp và các chứng thư kèm theo.

Qua đối chiếu hồ sơ, ………………………[13] xác nhận nội dung được điều chỉnh như sau:

+ Nội dung trong [14]     Giấy phép xây dựng ¨            Biên bản kiểm tra hoàn công ¨
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
+ Nội dung điều chỉnh:                                                                            
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              


      Giấy xác nhận này được lập thành 02 (hai) bản, cấp cho Ông/Bà:.……................... 01 (một) bản, lưu tại ủy ban nhân dân quận (huyện) ..............….... hoặc Sở Xây dựng 01 (một) bản và có giá trị pháp lư đính kèm Giấy phép xây dựng số .........................…......,  ngày.........tháng….....năm...….


 

Giám đốc Sở Xây dựng hoặc

tun. Chủ tịch ubnd quận (huyện)...............

trưởng pḥng quản lư đô thị

 

 


 

cộng hoà xă hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng [15]

 

 

                           Kính gửi: ..........................................................................................[16]

 

Tôi tên: ..................................................................................Sinh năm:....................................

Chứng minh nhân dân số:............................ ........do:.............................. cấp ngày:.

Địa chỉ thường trú:

Số nhà:................................................ đường: ..........................................................................

phường (xă):........................................ quận (huyện):..................................................................

Là chủ đầu tư công tŕnh tại số:....................................................................................................

đường:.................................phường (xă):...................................... quận (huyện):................................

đă được...................... 2  cấp Giấy phép xây dựng số: ..................   ngày........ tháng......... năm...........

Nay tôi đề nghị được thay đổi nội dung Giấy phép xây dựng đă được cấp.

+ Nội dung trong Giấy phép xây dựng đă cấp: ......................................................................                         ...........................................................................................................................................................

+ Nội dung đề nghị thay đổi: ................................................................................................                         ...........................................................................................................................................................

 

 

 

                       

  Đính kèm: Bản vẽ thiết kế mới                                        Tp HCM, ngày ....tháng .....năm ........

                                                                                               Người làm đơn

                                                                                                   (kư và ghi rơ họ và tên)

 

 

 

 


 

cộng hoà xă hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng [17]

 

 

                     Kính gửi: ........................................................................................ [18]

                                     

Tôi tên: ...............................................................................Sinh năm:......................................

Chứng minh nhân dân số:............................ ........do:.............................. cấp ngày:.

Địa chỉ thường trú:

Số nhà:................................................ đường: ..........................................................................

phường (xă):........................................ quận (huyện):..................................................................

Là chủ đầu tư công tŕnh tại số:....................................................................................................

đường:.................................phường (xă):...................................... quận (huyện):................................

đă được...................... 2  cấp Giấy phép xây dựng số: ..................   ngày........ tháng......... năm...........

 

Lư do xin cấp phó bản:..................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

Tôi xin cam đoan lời khai là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự gian dối.                       

Xác nhận của ủy ban nhân dân      phường (xă, thị trấn) [19]

Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng.....năm..........

Người làm đơn

((kư và ghi rơ họ và tên)

 

 

 

             

 

 

 


 

thành phố Hồ Chí Minh

Sở Xây dựng hoặc

ủy ban nhân dân quận (huyện)...

 

Số:  ____ /___

CộNG ḤA Xă HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

........., ngày....... tháng......... năm..............

......................................................................................

 

Quyết định  của giám đốc sở Xây dựng hoặc

chủ tịch ủy ban nhân dân quận (huyện).......  [20]

V/v cấp phó bản giấy phép xây dựng

 

Giám đốc Sở Xây dựng hoặc
Chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện)............

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Quyết định số 58/2000/QĐ-UB ngày 25 tháng 10 năm 2000 của ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Xét đơn của Ông (bà)...........................................ngày............tháng..........năm......... về việc đề nghị cấp phó bản Giấy phép xây dựng số ..............ngày     tháng     năm       do ủy ban nhân dân quận (huyện) .................... (hoặc Sở Xây dựng) cấp.

quyết định

Điều 1. Nay cấp phó bản Giấy phép xây dựng cho:

Ông (Bà):………………………………………Sinh năm:……...…………........................

Chứng minh nhân dân số:.........….................... do: ……….…….....cấp ngày:……...……….

Địa chỉ thường trú tại số:...........…….... đường: ...................................…..............................

phường (xă):………………….quận (huyện)...........................….....thành phố Hồ Chí Minh

để thay thế bản chính giấy phép xây dựng số ......................... ngày.......tháng.....năm........            do  ủy ban nhân dân quận (huyện).............................(hoặc Sở Xây dựng) cấp

Nội dung giấy phép xây dựng số ...............................ngày......tháng......năm ......      do ủy ban nhân dân quận (huyện) ....................... (hoặc Sở Xây dựng) cấp trích sao từ hồ sơ lưu trữ được thể hiện tại mặt sau của Quyết định này.

Điều 2. Hủy bản chính Giấy phép xây dựng số ..........ngày ..... tháng ......
năm ....  do ủy ban nhân dân quận (huyện) .................................... (hoặc Sở Xây dựng) cấp.

Điều 3. Quyết định này chỉ cấp 01 bản cho người làm đơn và có hiệu lực kể từ ngày kư.

 

                                                                     Giám đốc sở xây dựng hoặc

                                                     CHủ tịch ủy ban nhân dân quận (huyện).....

                                                                       

                                                                                                           


 

cộng hoà xă hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

giấy báo đề nghị kiểm tra

công tŕnh xây dựng hoàn thành [21]

 

                              Kính gửi:.................................................................................. [22]

 

Tôi tên:........................................................................Sinh năm:..............................

Chủ đầu tư xây dựng nhà ở số:.................................đường.............................................................

phường (xă):........................quận (huyện):.......................................................................................

được phép xây dựng công tŕnh tại địa chỉ nêu trên theo giấy phép xây dựng
số: .............ngày........tháng........năm........do ……………………………..….2.cấp.

- Đơn vị lập hoạ đồ thiết kế thi công:....................................................................................

- Đơn vị thi công:....................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

đă xây dựng hoàn chỉnh công tŕnh nêu trên, bàn giao cho chủ đầu tư ngày................................

 

Tôi đề nghị ………………………………… 2 kiểm tra và lập biên bản công tŕnh hoàn thành để hoàn tất thủ tục xây dựng.

 

 

                                                                 Tp.Hồ Chí Minh, ngày..........tháng.......năm .......

                                                               Chủ đầu tư

                                                              (kư và ghi rơ họ và tên)

 

 


 

Thành phố Hồ Chí Minh

sở xây dựng hoặc

ủy ban nhân dân quận (huyện) ...

Số: ___ /_____

CộNG ḤA Xă HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

biên bản [23]

kiểm tra công tŕnh hoàn thành

 

Căn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của

ủy ban nhân dân thành phố

(Kèm theo Giấy phép xây dựng số.............  do................................cấp  ngày....................)

- Ngày kiểm tra: .................................................................

- Địa điểm kiểm tra:..........................................................................................................

- Cán bộ kiểm tra:

................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Nội dung kiểm tra:

1. Hiện trạng công tŕnh:

- Công tŕnh:

- Số tầng:                            Chiều cao công tŕnh:…………..m

- Kết cấu:

- Diện tích xây dựng tầng trệt:

- Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

2. Diện tích sàn xây dựng đúng giấy phép xây dựng:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3. Kiến trúc và diện tích sàn xây dựng ngoài nội dung giấy phép xây dựng (nếu có):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Các vấn đề khác:

- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về chất lượng công tŕnh số:........................................

ngày............................. (theo mẫu 16, Quyết định:......../2003/QĐ-UB)

- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về Pḥng cháy chữa cháy số:...................................... ngày ........................................... của:..........................................................................................

- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về môi sinh, môi trường số:........................................ ngày............................................ của:.................................................................................

- Quyết định xử lư vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng số:.............................. ngày............................................ của ủy ban nhân dân.......................................................

 

chủ đầu tư

(kư và ghi rơ họ và tên)

 

 

 

cán bộ kiểm tra

(kư và ghi rơ họ và tên)

 

 

 

 

            


kết luận

 

Diện tích sàn xây dựng được công nhận:

Diện tích sàn xây dựng vi phạm: (nếu có)

Ghi chú: (nếu có)

 

 

 

                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày....... tháng.......... năm..............

                                                                        Giám đốc Sở Xây dựng hoặc

                                                            Chủ tịch ủy ban nhân dân quận (huyện)……

                                                                                 (Kư tên, đóng dấu)

                                           


 

                                           

Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt nam

độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

biên bản kiểm tra định vị móng và các công tŕnh ngầm[24]

(Căn cứ Điều.......... Quyết định........./2004/QĐ-UB ngày..../....../...... của ủy ban nhân dân thành phố)

 

1. Các thông tin về công tŕnh:

- Công tŕnh:...............................................................................................................................

- Địa điểm:

Số:..................................... Đường:.......................................................................................

Phường:............................. Quận:.........................................................................................

(Nhằm thửa số:............................................................. , tờ bản đồ thứ................................. )

- Giấy phép xây dựng số:    ............../GPXD ngày:........................ của.......................................

- Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật (tổng dự toán) số:.............. ngày:...................................

của....................................................................................

 

2. Thành phần tham gia kiểm tra:

- Chủ đầu tư:.............................................................................................................................

- Chủ dự án (nếu có):.................................................................................................................

- Đơn vị thiết kế:........................................................................................................................

- Đơn vị thi công:........................................................................................................................

 

Sơ đồ minh họa vị trí các hố móng

(Cần ghi rơ khoảng cách các hố móng so với lộ giới, hẻm giới và các công tŕnh kế cận)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ngày kiểm tra

Nội dung kiểm tra

Các tiêu chí kiểm tra theo họa đồ thiết kế được duyệt

Đánh giá

Phân tích sai lệch

Phù hợp

Không phù hợp

Ngày kiểm tra Lần 1

...........

1/ Định vị móng

Các vị trí móng

 

 

 

 

Lộ giới (hẻm giới)

 

 

Khoảng lùi công tŕnh so với lộ giới

 

 

Khoảng cách đến ranh đất, công tŕnh kế cận

 

 

Ngày kiểm tra Lần 2

..........

2/ Cao độ nền

 

3/ Các công tŕnh ngầm

Cao độ nền

 

 

 

 

Hầm tự hoại

 

 

Thoát nước

 

 

 

 

3. Kết luận và kiến nghị:

Kiểm tra lần 1:...........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Kiểm tra lần 2:...........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

 

Chủ đầu tư

(Kư tên, ghi rơ họ và  tên)

- Lần 1:................................................

- Lần 2:...............................................

 

 

Chủ dự án (nếu có)

(Kư tên, ghi rơ họvà  tên)

- Lần 1:.............................................

- Lần 2:.............................................

 

Đại diện đơn vị thiết kế

(Kư tên, ghi rơ họ và  tên)

- Lần 1:................................................

- Lần 2:...............................................

Đại diện đơn vị thi công

(Kư tên, ghi rơ họ và tên)

- Lần 1:.............................................

- Lần 2:.............................................

 

 [1] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết  định số:58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của ủy ban nhân dân thành phố

[2] ủy ban nhân dân  quận (huyện) nơi có công tŕnh xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

[3] Xác nhận của UBND phường (xă, thị trấn) nơi xây dựng công tŕnh về nội dung khai ở  mục 2 của đơn

[4] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của ủy ban nhân dân thành phố

[5] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: ____/2004/QĐ-UB ngày___/___/2004 của ủy ban nhân dân thành phố.

 

[6] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004  của ủy ban nhân dân thành phố

[7] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:____/2004/QĐ-UB ngày ____/___/2004 của ủy ban nhân dân thành phố

[8] ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công tŕnh xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

[9] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày___/_____/2004 của ủy ban nhân dân thành phố

[10] ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công tŕnh xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

[11] Đánh dấu X vào ô thích hợp

 

 

 

 

 

 

[12] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày___/___/2004 của ủy ban nhân dân thành phố

[13] ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công tŕnh xây dựng hoặc Sở Xây dưng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

[14] Đánh dấu X vào ô thích hợp

[15] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:____/2004/QĐ-UB ngày ____/___/2004 của ủy ban nhân dân thành phố

[16] ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công tŕnh xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

[17] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số____/2004/QĐ-UB ngày___/____/2004 của ủy ban nhân dân thành phố

[18] ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công tŕnh xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

[19] Xác nhận của ủy ban nhân dân phường (xă, thị trấn) nơi thường trú của người làm đơn về chữ kư của người làm đơn

[20] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày ___/___/2004  của ủy ban nhândân thành phố

[21] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: ___/2004/QĐ-UB ngày___/___/2004 của ủy ban nhân dân thành phố

[22] ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công tŕnh xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp  giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

 

 

[23] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: __/2004/QĐ-UB ngày___/____/2004 của ủy ban nhân dân thành phố

[24] Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số ____/2004/QĐ-UB ngày __/____/2004 của ủy ban nhân dân thành phố