ỦY BAN NHN DN CộNG HA X HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

THNH PHố Hồ CH MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phc

T.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cc biểu mẫu lin quan đến thu nh v mua nh

thuộc sở hữu nh nước, gồm c 14 biểu mẫu

(Ban hnh km theo Quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngy 15 thng 3 năm 2004

của ủy ban nhn dn thnh phố)

------------

 

 

 

 


Cộng ha x hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phc

______________

 

đơn đề nghị k hợp đồng thu nh [1]

(Do chuyển quyền thu nh ở thuộc sở hữu Nh nước)

 

Knh gửi: Cng ty .........................................................................[2]

Ti tn: ..................................................................... ..sinh năm:.....................................

Chứng minh nhn dn số: ...................................... do: .... .........................................

cấp ngy..thngnăm................................

Địa chỉ thường tr :....................................................................................................................

.

Địa chỉ tạm tr :.............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

V vợ/chồng (nếu c):............................................ ....................................................................

Nguyn trước đy, căn nh số: .................... đường..........................................................

phường....................................................................... quận............................................................

do ng (B):............................................................. đứng tn k hợp đồng thu nh số ............., ngy.....thng..........năm............... với Cng ty .................................................................2

Đến ngy.......... thng ........ năm .............. ng (B): .................................................... khng sử dụng nữa đ chuyển nhượng lại cho ti tiếp tục sử dụng.

Nay ti lm đơn ny đề nghị Cng ty ................................................2 cho ti được k hợp đồng thu căn nh số:..........................................................................................................................................

Ti xin cam kết sẽ chấp hnh theo đng cc điều khoản được k kết trong hợp đồng thu nh v hon ton chịu trch nhiệm trước php luật nếu vi phạm.

 

 

Gửi km: [3] TP. Hồ Ch Minh, ngy .......thng..... năm......

- Người lm đơn

(K v ghi r họ v tn)

-


 

ủy ban nhn dn

THANH PHO HO CH MINH

hoac THANH PHO HO CH MINH

ủy ban nhn dn (huyện).......2

 

So: _____/Q-UB

cộng ha x hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phc

 

 

................, ngay ........... thang........... nam............

 

Quyết định [4] của ủy ban nhn dn..............[5]

Về việc cho thu nh

 

ủy ban nhn dn...........................2

 

-         Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhn dn v ủy ban nhn dn ngy 26 thng 11 năm 2003;

-         Xt đơn k hợp đồng thu nh của ng (B):........................................................................ ngy...........thng........ năm.............

-         Theo đề nghị của ...........................tại cng văn số...........ngy.......thng.......năm......

 

Quyết định

 

Điều 1. Nay chấp thuận cho ng (B): ..................................sinh năm:..............

Chứng minh nhn dn số:..................................do:..................................................

cấp ngy:...................thng..năm.

Địa chỉ thường tr:..............................................................................................................

..............................................................................................................................................

l đại diện gia đnh, được thu sử dụng căn nh :

Số:..........................................đường:.................................................................

phường (x): .....................quận (huyện)..............................................

để lm nh ở gia đnh. Hộ gồm................ nhn khẩu.

- Diện tch khun vin :

- Diện tch xy dựng :

- Diện tch sử dụng :

 

Điều 2. ng (B):........................................................... c trch nhiệm k hợp đồng v trả tiền thu nh căn nh trn với Cng ty ............................................................. ....................................[6]

 

Điều 3. Chnh Văn phng Hội đồng nhn dn v ủy ban nhn dn.............2, Gim đốc Cng ty ..........................................3 v ng (B):............................... ........................................... c trch nhiệm thi hnh Quyết định ny.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Lưu

TM. ủy ban nhn dn.......................................2

Chủ tịch

 


 

cộng ha x hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phc

___________

 

hợp đồng thu nh [7]

(Nh thuộc sở hữu Nh nước)

Hợp đồng số:....................... [8]

 

Hm nay, ngy ...... thng...... năm....... tại Cng ty ................................................., chng ti gồm:

 

Bn A (Bn cho thu): Cng ty ..................................................................................

-         Đại diện bởi ng (B) :............................................................. .................................

-         Chức vụ : ...................................................................................................

-         Địa chỉ Cng ty : ...

-         Điện thoại :....................................................................................................

 

Bn B (Bn thu) :

-         ng (B) :............................................................. sinh năm:.......................

-         Chứng minh nhn dn số: ...............................................do ........................................

-         cấp ngy:......................thngnăm.

-         Địa chỉ thường tr :....................................................................................................

l đại diện cho cc thnh vin cng thu nh c tn trong phụ lục 1 km theo hợp đồng.

Cng thỏa thuận những điều khoản sau đy:

Điều 1. Nội dung hợp đồng:

Bn A đồng cho bn B thu căn hộ: ................. ................................................................. ...............................................................................................................................................

- Cấp nh (hạng đối với biệt thự):....................... nh phố (hẻm):......................................

- Diện tch nh l: .................m2

- Diện tch đất l: ..................m2

Dng vo việc:

Điều 2. Gi thu nh

a. Tiền thu nh:...............................................................................................đồng /thng

b. Số tiền được miễn, giảm: ............................................................................ đồng /thng

c. Số tiền thu nh bn thu thực phải trả (a-b): ........................................ ...đồng /thng

Điều 3. Phương thức thanh ton: tiền thu nh được trả hng thng từ ngy 01 đến ngy 05 trong thng

- Thu trực tiếp: .................................................................................................đồng /thng

(viết bằng chữ:. )

- ủy nhiệm thu:..................... ......đồng /thng

(viết bằng chữ: )

Bn A được ủy nhiệm thu qua cơ quan của tất cả cc thnh vin trong hợp đồng thu nh để thu đủ tiền nh.

Sau khi nộp đủ tiền thu nh, bn B được cấp bin nhận hợp lệ của Bn A.

Điều 4. Thời hạn hợp đồng:....................... thng (nếu hết thời hạn hợp đồng, hợp đồng sẽ được gia hạn theo phụ lục 2).

Điều 5. Nghĩa vụ v quyền của Bn A:

1. Bn A c cc nghĩa vụ sau đy:

-         Giao nh cho Bn B theo đng hợp đồng;

-         Bảo đảm cho Bn B sử dụng ổn định nh trong thời hạn thu;

-         Bảo dưỡng, sửa chữa nh theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu Bn A khng bảo dưỡng, sửa chữa nh m gy thiệt hại cho Bn B, th phải bồi thường.

-         Tạo điều kiện thuận lợi cho Bn B sử dụng thuận tiện diện tch thu;

-         Nộp cc khoản thuế về nh v đất (nếu c).

2. Bn A c cc quyền sau đy:

- Nhận đủ tiền thu nh đng kỳ hạn như đ thỏa thuận;

- Đơn phương đnh chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải bo cho Bn B biết trước một thng v yu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bn B c một trong cc hnh vi sau đy:

+ Khng trả tiền thu nh lin tiếp trong ba thng trở ln m khng c l do chnh đng;

+ Sử dụng nh khng đng mục đch thu;

+ Lm nh hư hỏng nghim trọng;

+ Sửa chữa, đổi hoặc cho người khc thu lại ton bộ hoặc một phần nh đang thu m khng c sự đồng của Bn A bằng văn bản;

- Cải tạo, nng cấp nh cho thu khi được Bn B đồng bằng văn bản;

- Được lấy lại nh cho thu khi hết hạn hợp đồng thu;

- Được điều chỉnh quyền sử dụng nh theo phn cấp quản l của ủy ban nhn dn thnh phố.

Điều 6. Nghĩa vụ v quyền của Bn B

1. Bn B c cc nghĩa vụ sau đy:

- Sử dụng nh đng mục đch đ thỏa thuận;

- Trả đủ tiền thu nh đng thời hạn. Nếu trả tiền thu nh chậm hơn thời hạn đ thỏa thuận ở Điều 2, Bn B phải chịu phạt 0,1% tiền thu nh của kỳ thanh ton cho mỗi ngy trả chậm.

- Giữ gn nh, sửa chữa những hư hỏng do mnh gy ra. Khi sửa chữa, cải tạo theo yu cầu sử dụng ring phải được sự đồng bằng văn bản của Bn A v phải tun theo cc quy định hiện hnh về xy dựng ;

- Trả tiền điện, nước, nước thải, điện thoại, vệ sinh v cc chi ph pht sinh khc trong thời hạn thu nh;

- Khi hết thời hạn hợp đồng hoặc trả lại nh trước thời hạn hợp đồng, Bn B phải giao lại căn nh v thiết bị m Bn A đ bn giao trước đy đầy đủ v nguyn vẹn;

-         Chấp hnh cc quy tắc giữ gn vệ sinh chung, vệ sinh mi trường v cc quy định về trật tự an ninh chung, thực hiện cc quy định về phng chy chữa chy;

-         Khng được chuyển nhượng hợp đồng thu nh hoặc cho thu lại dưới bất cứ hnh thức no khi chưa c sự chấp thuận bằng văn bản của Bn A. Trường hợp trả nh trước thời hạn phải thng bo cho Bn A biết trước một thng bằng văn bản;

-         Khi Bn A c yu cầu sử dụng căn hộ trn đng mục đch quy định, bn B phải chấp hnh di chuyển đến 01 căn hộ khc do Bn A chỉ định.

2. Bn B c cc quyền sau đy:

- Nhận nh theo đng thỏa thuận;

- Được đổi nh đang thu với bn thu khc, nếu được Bn A đồng bằng văn bản;

- Được cho thu lại nh đang thu, nếu được Bn A đồng bằng văn bản;

- Được ưu tin k hợp đồng thu tiếp, nếu đ hết hạn thu m nh vẫn dng để cho thu;

- Đơn phương đnh chỉ hợp đồng thu nh nhưng phải bo cho Bn A biết trước một thng v yu cầu bồi thường thiệt hại, nếu Bn A c một trong cc hnh vi sau đy:

+ Khng sửa chữa nh khi chất lượng nh giảm st nghim trọng;

+ Tăng gi thu nh bất hợp l;

+ Quyền sử dụng nh ở bị hạn chế do lợi ch của người thứ ba.

Điều 7. Điều khoản chung:

- Trong trường hợp c sự điều chỉnh gi cho thu do nh cho thu được cải tạo, mở rộng, nng cấp hoặc do c sự tăng (giảm) số thnh vin cng thu nh hoặc do Chủ tịch ủy ban nhn dn thnh phố ban hnh gi cho thu mới th Bn A v Bn B phải k lại hợp đồng mới

-         Hai bn cam kết thực hiện nghim chỉnh cc điều khoản đ ghi trong hợp đồng ny. Trong qu trnh thực hiện hợp đồng c g vướng mắc hai bn sẽ cng nhau bn bạc thống nhất giải quyết hoặc nếu khng giải quyết được th yu cầu Ta n giải quyết.

-         Hợp đồng ny gồm...... trang v 2 bản phụ lục km theo, được lập thnh 03 bản. Bn A giữ 01 bản, Bn B giữa 02 bản c gi trị ngang nhau.

 

bn B

(k v ghi r họ tn)

bn A

gim đốc cng ty

(k, ghi r họ tn v đng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngy bn giao nh cho thu

 

Ngy........ thng....... năm............, bn A đ giao nh cho bn B thu nh với diện tch v hiện trạng cho thu đ ghi trong hợp đồng

 

bn B

(k v ghi r họ v tn)

bn A

gim đốc cng ty

(k, ghi r họ tn v đng dấu)

 

 

 

 


phụ lục 1

cc thnh vin trong hợp đồng thu nh

 

STT

họ v tn

Quan hệ với chủ hợp đồng

Ghi ch *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phụ lục 2

gia hạn hợp đồng

 

 

- Được gia hạn: .............................................. thng (lần thứ nhất)

- Kể từ ngy:................................................... đến ngy:..........................................

Ngy............. thng............. năm............

Bn B Bn A

 

 

 

 

 

 

 

 

- Được gia hạn: .............................................. thng (lần thứ hai)

- Kể từ ngy:................................................... đến ngy:..........................................

Ngy............. thng............. năm............

Bn B Bn A

 

 

 

 

 

 

 

- Được gia hạn: .............................................. thng (lần thứ ba)

- Kể từ ngy:................................................... đến ngy:..........................................

Ngy............. thng............. năm............

Bn B Bn A

 

 

 

 

 

 

 

- Được gia hạn: .............................................. thng (lần thứ tư)

- Kể từ ngy:................................................... đến ngy:..........................................

Ngy............. thng............. năm............

Bn B Bn A

 

 

 

 

Cộng ha x hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phc

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NH Ở

THUỘC SỞ HỮU NH NƯỚC [9]

Knh gửi: ....................................................................[10]

 

Ti tn :.................................................... sinh năm:..............................................................

Chứng minh nhn dn số:...... ..do ................

cấp ngy.................................................... thng..năm

Địa chỉ thường tr tại:................................ đường:.................................................................

Phường (X):............................................ Quận (hyện):........................................................

V Vợ (Chồng) l:..................................... sinh năm:..............................................................

Chứng minh nhn dn số:...... ..do:.....

cấp ngy.................................................... thngnăm

Địa chỉ thường tr tại:................................ đường:.................................................................

Phường (X):............................................ Quận (hyện):........................................................

 

Gia đnh chng ti thuộc loại chnh sch [11]:

* Hoạt động Cch mạng trước thng 8/1945 o

* Gia đnh liệt sĩ o c .. liệt sĩ

* Anh hng lực lượng v trang o

* Thương binh o hạng.

* Anh hng lao động o

* Bnh binh o hng.

* B mẹ Việt Nam anh hng o

* Cn bộ cng nhn vin chức o

* Cn b hưu tr o c . năm tui Đảng

* Gia đnh c cng Cch mng o

* Cn bộ đương chức o c . năm tuổi Đảng

* Nhn dn lao động o

* Din khc o

 

 

Chng ti được sử dụng căn nh (căn hộ) số: ................................ đường:...............................

Phường (X):............................................ Quận (huyện):.......................................................

Theo văn bản số:.................. ngy ...................................... của:.............................................

V k hợp đồng thu nh ở với:..............................................................................................

Theo hợp đồng số:..................................... ngy:....................................................................

Chng ti đ trả tiền thu nh đến hết thng ..năm .....

Hieọn nay, Nhaứ nửụực coự chuỷ trửụng baựn nhaứ ụỷ thuoọc sụỷ hửừu Nhaứ nửụực cho ngửụứi ủang thue, chuựng toi ủe nghũ Cong ty ......................................................................... 2 cho chuựng toi ủửục mua caờn nhaứ tren.

Chung toi xin chap hanh moi quy nh cua Nha nc ve thu tuc mua ban nha .

 

Tp. Hồ Ch Minh, ngy ..... thng .. năm ......

Người lm đơn

(K v ghi r họ v tn)

ng:..........................................................

B:....................................................................


H? so xin mua nh ? thu?c s? h?u Nh nu?c g?m nh?ng gi?y t? sau: (theo quy d?nh t?i i?u 3 Quy?t d?nh 03/2003/Q-UB ngy 03 thng 01 nam 2003 c?a ?y ban nhn dn thnh ph?)

 

- 2 đơn xin mua nh.

- 2 bản sao hợp đồng thu nh chnh thức.

- 2 bản sao hộ khẩu thường tr của người xin mua nh.

- 2 bản sao giấy Chứng minh nhn dn của người xin mua nh.

- 2 bản sao cc giấy tờ chứng minh diện chnh sch do cơ quan Nh nước c thẩm quyền cấp.

- Giấy chứng nhận đăng k kết hn, quyết định ly hn, giấy chứng tử (nếu c).

- Giấy cam kết chưa hưởng chnh sch nh ở, đất ở (trong trường hợp chưa hưởng chnh sch về nh ở, đất ở).

- Bản tường trnh c xc nhận của cơ quan nơi đang cng tc hoặc của chnh quyền nơi đ giải quyết chnh sch về nh ở, đất ở (trường hợp đ từng được hưởng chnh sch về nh ở, đất ở).

 


 

Cộng ha x hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phc


Giấy cam kết [12]

Chưa hưởng chnh sch nh ở, đất ở

Knh gửi:..................................................................................[13]

Ti tn: Sinh năm .

Chứng minh nhn dn số: ............................................ do....................................................................

cấp ngy:......................thng.năm.

Địa chỉ thường tr tại:.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

V vợ (chồng) tn:.................................................... ..........Sinh năm

Chứng minh nhn dn số: ............................................ do.....................................................................

cấp ngy:......................thng..năm..

Địa chỉ thường tr tại:............................................................................................ ............................

...............................................................................................................................................................

Nay chng ti cam kết chưa từng được Nh nước giải quyết cc chnh sch về nh ở, đất ở như sau:

- Được cấp nh ở, nh tnh nghĩa.

- Được mua nh ở thuộc sở hữu Nh nước theo Nghị định 61/CP ngy 05 thng 7 năm 1994 của Chnh phủ về mua bn v kinh doanh nh ở.

- Được giao đất khng phải trả tiền đền b cho người sử dụng đất.

- Được hỗ trợ nh ở, đất ở theo Quyết định số 118/TTg ngy 27 thng 02 năm 1996 về hỗ trợ người c cng với Cch mạng cải thiện nh ở, Quyết định 64/1998/QĐ- TTg ngy 21 thng 3 năm 1998 về giảm tiền mua nh ở cho một số đối tượng khi mua nh ở đang thu thuộc sở hữu nh nước, Quyết định số 20/2000/QĐ- TTg ngy 03 thng 02 năm 2000 về hỗ trợ người hoạt động cch mạng từ trước Cch mạng thng 8 năm 1945 cải thiện nh ở.

Chng ti cam kết lời khai trn l đng sự thật, nếu c g sai tri chng ti xin chịu trch nhiệm trước php luật.

 

Xc nhận của ủy ban nhN DN phường (x, thị trấn) [14]

_______, ngy____thng_____năm____

Người cam kết

(k v ghi r họ v tn)

 

y ban nhn dn

THANH PHO HO CH MINH

hoac THANH PHO HO CH MINH

y ban nhn dn qun (huyn)2........

 

so: _____/Q-UB

CONG HOA XA HOI CHU NGHA VIET NAM

oc lap - T do - Hanh phuc

 

................, ngay ........... thang........... nam............

 

QUYET NH1 CUA UY BAN NHAN DAN.....................2

V/v Ban nha thuoc s hu Nha nc va chuyen quyen s dung at .

 

CHU TCH UY BAN NHAN DAN.................................................. 2

 

-          Can c Luat to chc Hoi ong nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 nam 2003;

-          Can c Ngh nh so 61/CP ngay 5 thang 7 nam 1994 cua Chnh phu ve mua ban va kinh doanh nha ;

-          Can c Ngh nh so 21/CP ngay 16 thang 4 nam 1996 cua Chnh phu ve viec sa oi, bo sung ieu 5 va ieu 7 cua Ngh nh 61/CP ve mua ban kinh doanh nha;

-          Can c quyet nh 20/2000/Q-TTg ngay 3 thang 02 nam 2000 cua Thu tng Chnh phu ve viec ho tr ngi hoat ong Cach mang trc Cach mang Thang 8 nam 1945 cai thien nha ;

-          Can c Ngh nh so 38/2000/N-CP ngay 23 thang 8 nam 2000 cua Thu tng Chnh phu ve viec thu tien s dung at;

-          Quyet nh so 03/2003/Q-UB ngay 03 thang 01 nam 2003 cua Uy ban nhan dan thanh pho quy nh ve thc hien ban nha thuoc s hu Nha nc theo Ngh nh 61/CP ngay 05 thang 7 nam 1994 cua Chnh phu tren a ban thanh pho Ho Ch Minh;

-          Xet t trnh so:............./ngay..............thang.......nam cua Cong ty
.......................................................................3

 

QUYET NH

Điều 1. Nay đồng cho Cng ty ...................................................................................3 được bn nh ở v chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nh (căn hộ) như sau :

Căn nh (căn hộ) số :............................... đường (ấp):..................................................................

phường (x):........................................... quận (huyện):...............................................................

Đặc điểm căn nh (căn hộ) :

* Loại nh:..............................

* Cấp nh:

- Trước khi xy dựng : ............

* Số tầng :

- Trước khi xy dựng :.............

- Hiện trạng:............................

 

 

* Hiện trạng mới :....................

* Tầng số:...............................

* Thửa đất số :.......................

* Tờ bản đồ số:.......................

* diện tch đất ở :................ m2

* Hnh thức sử dụng :

- Ring:............................... m2

- Chung:.............................. m2

* Tỷ lệ chất lượng cn lại của nh ở :................................. %

* Diện tch xy dựng :

- Trước khi xy dựng :......... m2

* Tổng diện tch sử dụng :

- Trửụực khi xay dửng:..... m2

 

 

- Hieọn trang mụựi:............ m2

 

- Hieọn trang mụựi:............ m2

 

Ngửụứi mua nhaứ laứ:

Cho Ong:.......................................................... sinh naờm:................................................................

Chửựng minh nhan dan soỏ.......................................... do: ................................................ ..

caỏp ngaứy.......................thaựng..naờm

Vaứ Baứ:............................................................ sinh naờm:................................................................

Chửựng minh nhan dan soỏ:.............................................................do:............................................. .

caỏp ngaứy.........................thaựng..naờm

 

Vụựi giaự baựn caờn nhaứ (caờn hoọ) laứ:........................................................................ ủong

(ghi baống chửừ):......................................................................................................................... ủong

Gom: Giaự nhaứ ụỷ:................................................................................................................. ủong

Giaự ủaỏt ụỷ khi chuyeồn quyen sửỷ dung:............................................................................ ủong

 

ẹieu 2. Cong ty ......................................3 coự traựch nhieọm thửc hieọn caực thuỷ tuc vaứ trỡnh Chuỷ tũch Uỷy ban nhan dan ...........2 kyự giaỏy chửựng nhaọn quyen sụỷ hửừu nhaứ ụỷ vaứ quyen sửỷ dung ủaỏt ụỷ cho ngửụứi mua nhaứ ụỷ ủuựng quy ủũnh.

 

ẹieu 3. Caực Ong, Baứ Chaựnh Vaờn phoứng Hoọi ủong nhan dan vaứ Uy ban nhan dan ...............2 Cong ty .................................3 vaứ ủụn vũ kyự hụp ủong baựn nhaứ ụỷ chũu traựch nhieọm thi haứnh Quyeỏt ủũnh naứy.

 

 

Nụi nhaọn:

- Nhử ẹieu 3

- Lửu

CHU TềCH UY BAN NHAN DAN..................... 2

 

 


 

cộng ha x hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phc


hợp đồng

Mua bn nh ở thuộc sở hữu nh nước

V chuyển quyền sử dụng đất ở [15]

Số hợp đồng [16]:..............

Căn hộ số:....................... đường:.........................................................
phường (x, thị trấn)...........................quận (huyện).............................

 

- Căn cứ Bộ Luật Dn sự ngy 28 thng 10 năm 1995;

-         Căn cứ Nghị định số 61/CP ngy 05 thng 7 năm 1994 ca Chnh phủ về mua bn v kinh doanh nh ở;

-         Căn cứ Nghị định số 38/2000/NĐ- CP ngy 23 thng 8 năm 2000 của Chnh phủ về thu tiền sử dụng đất;

-         Căn cứ Quyết định số ___/____ ngy.....thng ......năm...... của ủy ban nhn dn.. về bn nh ở thuộc sở hữu Nh nước v chuyển quyền sử dụng đất ở đối với nh số......................... đường................................ phường........................ quận....................

Hm nay, ngy......thng.......năm.......tại Cng ty ....................................., chng ti gồm:

 

bn bn nh

Tn đơn vị bn nh: Cng ty ......................................................................[17]

Địa chỉ giao dịch..................................................................................................

Do ng/B:......................................... Chức vụ: .........................................

Điện thoại số...........................Số Fax..........................................................

L đại diện chủ sở hữu căn hộ số: ................. đường...................................

phường (x, thị trấn):......................................quận (huyện):.......................

bn mua nh:

ng:.......................................................................................................................

Chứng minh nhn dn số..............................................do:...............................

cấp ngy:.................thng.năm.

Địa chỉ thường tr :............................ đường :..

phường (x, thị trấn):.....................quận (huyện):............................................

V B :....................................................................

Chứng minh nhn dn số.................................do:............................................

cấp ngy:................thng.năm..

Địa chỉ thường tr :..................................... đường:..............................................

phường (x, thị trấn):..................................quận (huyện):....................................

 

Hai bn nhất tr k kết hợp đồng với những điều khoản như sau:

 

Điều 1. Bn mua đồng mua căn nh (căn hộ): số................đường............................... phường (x)......................... quận (huyện)..................................

 

Với những đăc điểm sau đy:

-    Loại nh :

-    Cấp, hạng nh:

-    Tỷ lệ chất lượng cn lại của nh ở:

-    Diện tch xy dựng:

-    Diện tch sử dụng:

 

V nhận được quyền sử dụng đất ở:

-    Thửa đất số:

-    Tờ bản đồ số:

-    Diện tch đất ở:

-    Hnh thức sử dụng:

- Ring :

- Chung:

Điều 2. Gi bn nh ở, phương thức v thời hạn trả tiền mua nh ở:

I- Gi bn nh ở:

Gi bn nh ở:........................................................................................ đồng (A)

(ghi bằng chữ :....................................................................................................................... )

Gồm: * Gi nh ở:....................................................................................... đồng

* Tiền sử dụng đất:............................................................................ đồng

II- Phương thức thanh ton:

Thanh ton bằng tiền đồng Ngn hng Nh nước Việt Nam.

Sau khi xem kỹ quy định về bn nh ở thuộc sở hữu nh nước, người mua nh đồng chọn phương thức trả tiền mua nh ở một lần

Bn mua trả hết tiền mua nh ở lần ngay sau khi k hợp đồng (được giảm 10% gi bn nh ở v 20% gi đất ở khi chuyển quyền sử dụng, nếu c)

-        Số tiền nh ở được giảm 10% l: ....................................... đồng (B)

-        Số tiền đất ở khi chuyển quyền sử dụng được giảm l:......................

........................................................ đồng (C )

-        Tổng cộng số tiền được giảm l (B +C):......................................đồng

(ghi bằng chữ):...................................................................................................đồng

-        Số tiền bn mua phải trả A- (B+C) l...........................................đồng

(ghi bằng chữ):...................................................................................................đồng

 

III- Thời hạn trả tiền mua nh ở:

Bn mua nh ở phải trả tiền một lần; ngay sau khi k hợp đồng ny bn bn nh ở sẽ gởi giấy bo lm thủ tục thanh ton tiền mua nh ở thuộc sở hữu Nh nước v Phiếu thanh ton mua nh ở thuộc sở hữu Nh nước v chuyển quyền sử dụng đất ở cho bn mua.

Căn cứ thời hạn v địa điểm nộp tiền ghi trn Phiếu thanh ton nu trn, bn mua phải trả đủ số tiền mua nh ở tại Kho bạc Nh nước đng hạn định.

Nếu qu 60 ngy kể từ ngy k hợp đồng ny m bn mua nh ở chưa trả đủ tiền theo quy định th xem như bn mua vi phạm hợp đồng v được xử l theo quy định tại Điều 4 của hợp đồng ny.

 

Điều 3. Cch thức quy đổi từ tiền ra vng v từ vng ra tiền trong mua bn nh ở thuộc sở hữu Nh nước:

Việc quy đổi từ tiền ra vng v từ vng ra tiền được tnh bằng vng 9999 SJC theo gi bn ra của Cng ty vng bạc đ qu thnh phố Hồ Ch Minh được đăng trn bo Si Gn Giải Phng tại thời điểm k kết hợp đồng ny v tại thời điểm bn mua thanh ton tiền mua nh.

 

Điều 4. Quy định xử l khi vi phạm hợp đồng:

Việc vi phạm hợp đồng được xử l như sau:

-        Qu 60 ngy kể từ ngy k hợp đồng m bn mua chưa trả tiền theo quy định th xem như bn mua vi phạm hợp đồng.

-        Bn mua nh ở phải trả đủ số tiền phạt do vi phạm hợp đồng ny ngay khi thanh ton tiền mua nh ở lần đầu trong thực hiện việc mua nh ở theo hợp đồng ny hoặc hợp đồng mua bn nh ở thuộc sở hữu Nh nước lần khc.

Số tiền phạt ny bằng 5% gi trị hợp đồng, do bn bn nh ghi nhận lại v được quy ra vng 9999 hiệu SJC của Cng ty Vng bạc đ qu thnh phố Hồ Ch Minh (cch quy đổi cụ thể ghi trong điều 3 của Hợp đồng ny) lm cơ sở để bn mua thanh ton số tiền phạt ny.

-        Ty theo thời hạn vi phạm hợp đồng của bn mua nh ở, việc vi phạm được xử l cụ thể trong 2 trường hợp sau:

1- Trường hợp 1:

Trong khoảng từ ngy thứ 61 đến ngy thứ 120 keồ từ ngy k hợp đồng ny m bn mua nh ở muốn tiếp tục thanh ton tiền mua nh ở th bn mua phải chịu phạt 5% gi trị hợp đồng (số tiền phạt= gi bn nh ở x 5%).

2- Trường hợp 2:

Qu 120 ngy k hợp đồng ny m bn mua nh ở khng trả đủ số tiền mua nh ở th được xử l như sau:

-        Bn bn nh ở c quyền đơn phương hủy bỏ việc mua bn căn nh (căn hộ) nu tại Điều 1 của hợp đồng ny v bn mua phải chịu khoản tiền phạt 5% gi trị hợp đồng (số tiền phạt= gi bn nh ở x 5%)

-        Bn mua phải truy nộp ton bộ số tiền thu nh chưa trả để được tiếp tục thu nh ở theo quy định của php luật.

Trong qu trnh thực hiện hợp đồng m pht sinh tranh chấp, cc bn cng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp khng tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cch ha giải; nếu ha giải khng được, th đưa ra Ta n c thẩm quyền theo quy định của php luật.

 

Điều 5. Một số quy định trong thời gian thực hiện hợp đồng (chưa thanh l hợp đồng)

-        Trường hợp ngừơi mua nh chưa trả hết tiền m chuyển đi nơi khc th người đ được tiếp tục trả tiền mua nh để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nh ở v quyền sử dụng đất ở.

-        Trường hợp ngừơi mua nh chưa trả hết tiền m chết th những người thừa kế được tiếp tục trả tiền mua nh để được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nh ở v quyền sử dụng đất ở.

-        Về nguyn tắc người mua nh ở thuộc sở hữu Nh nước v chuyển quyền sử dụng đất ở chưa thanh l hợp đồng th nh vẫn thuộc sở hữu Nh nước.

-        Việc thanh l hợp đồng được lập thnh văn bản c chữ k của cc bn.

Điều 6. Trch nhiệm v quyền hạn của hai bn mua bn:

1- Bn mua:

-        Thực hiện việc trả tiền đầy đủ đng thời hạn quy định v nghĩa vụ ghi trn hợp đồng ny.

-         Sau khi trả hết số tiền mua nh ở trong hợp đồng ny v hon tất việc nộp lệ ph trước bạ v cc khoản thuế khc theo quy định th đến bn bn để thanh l hợp đồng.

-        Sau khi thanh l hợp đồng ny người mua sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nh ở v quyền sử dụng đất ở theo quy định.

2- Bn bn:

-        Theo di việc thực hiện hợp đồng đối với bn mua,trường hợp bn mua vi phạm hợp đồng quy định tại điều 2 của hợp đồng ny th thng bo cho bn mua v lập thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định tại điều 4 của hợp đồng ny.

-        Sau khi thanh l hợp đồng ny bn bn hon tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nh v quyền sử dụng đất ở cho bn mua theo quy định.

Điều 7. Hai bn cam kết thực hiện đầy đủ cc điều khoản nu trn, bn no vi phạm sẽ xử l theo quy định của php luật

 

Hợp đồng ny gồm ........ trang, được lập thnh 5 bản c gi trị như nhau: bn bn giữ 02 bản, bn mua giữ 01 bản, cơ quan ti chnh quận (huyện/thnh phố) ..........giữ 01 bản.

 

bn mua Đại diện bn bn

(K tn v ghi r họ tn (K tn v đng dấu)

tại nơi k hợp đồng ny)

 

 

 

ng ..................................................

 

 

 

 

B.....................................................

 

 

 

 

 

 

cộng ha x hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phc


Bin bản thanh l hợp đồng

Mua bn nh ở thuộc sở hữu nh nước

V chuyển quyền sử dụng đất ở [18]

 

- Căn cứ Quyết định số ___/___ngy.......thng.......năm.......... của Chủ tịch ủy ban nhn dn ................................[19] về bn nh ở thuộc sở hữu Nh nước v chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nh (căn hộ):

Số:........................................ đường:............................... ....................

Phường (x, thị trấn):............. quận (huyện):..................... ....................

- Căn cứ vo Hợp đồng mua bn nh ở thuộc sở hữu nh nước v chuyển quyền sử dụng đất ở số:____/HĐ.MBNƠ ngy.....thng.......năm.........

của Cng ty...........................................................................................[20]

- Căn cứ bin lai thu lệ ph trước bạ ngy .......................của Chi cục Thuế quận

Hm nay ngy.......thng..........năm ..............., tại Cng ty quản l nh ..........................................3

Đại diện bn bn l ng (B):.................................................................................................

Chức vụ:............................................................................................. ..........

Địa chỉ giao dịch:....................................Số điện thoại:..........................Số Fax:......................

Đại diện bn mua l ng (B): .......................................................................................

Chứng minh nhn dn số:....................................do................................................................

cấp ngy:....................... thng.năm.

Địa chỉ thường tr :................. ...............đường.................................. ............

phường (x, thị trấn):............... ..........................quận (huyện)............. ............

- Nay bn bn v bn mua nh ở đồng thanh l hợp đồng mua bn nh ở thuộc sở hữu Nh nước v chuyển quyền sử dụng đất ở nu trn.

- Bn bn nh thực hiện tiếp cc thủ tục để trnh Chủ tịch ủy ban nhn dn .................2 k Giấy chứng nhận quyền sở hữu nh ở v quyền sử dụng đất ở cho bn mua nh theo quy định.

- Bn bn nh sẽ c thư mời bn mua nh đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất v quyền sở hữu nh ở sau khi Giấy chứng nhận đ được Chủ tịch ủy ban nhn dn................... 2 k.

- Đại diện bn mua v bn bn nh ở nhất tr với nội dung của bin bản thanh l hợp đồng ny v đồng k tn vo bin bản.

- Bin bản ny được lập thnh ............bản: bn bn giữ ...........bản, bn mua giữ.......bản,....bản lưu hồ sơ.

 

bn mua

(K v ghi r họ v tn)

bn bn

(K tn, đng dấu)

 

 

 

 

 


 

cộng ha x hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phc


 

bản tường trnh [21]

V/v đ từng được hưởng chnh sch về nh ở, đất ở

 

 

Ti tn l:...................................... ...... Sinh năm:......................................

Chứng minh nhn dn số:...........................do............ ........................

cấp ngy:................... thngnăm..

Địa chỉ thường tr:............................................. đường:..............................

phường (x, thị trấn):.......................................... quận (huyện):.........................

V vợ (chồng):.................................. Sinh năm:..........................................

Chứng minh nhn dn số:.................do............ ...................................

cấp ngy................... thng..năm

Địa chỉ thường tr:............................................. đường:...................................................

phường (x, thị trấn):.......................................... quận (huyện):.......................................

 

Nội dung tường trnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chng ti cam kết lời khai trn hon ton l sự thật, nếu c g sai tri chng ti xin chịu trch nhiệm trước php luật.

 

Xc nhận [22]..................

Tp HCM, ngy.........thng.........năm.........

Người lm bản tường trnh

(K v ghi r họ v tn)

 

 

 

 


ủy ban nhn dn

thnh phố hồ ch minh

cng ty quản l kinh doanh nh/

hội đồng bn nh ở qun khu 7 hoặc

ủy ban nhn dn quận (huyện)...

cng ty quản l nh

Số:____/_______

CộNG HA X HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phc

 

 

bin nhận hồ sơ [23]

 

Cng ty Quản l nh.................[24]c nhận được hồ sơ đề nghị mua nh ở thuộc sở hữu Nh nước.

của ng (B): ................................................................................sinh năm:........................................

Chứng minh nhn dn số:....................................do:.........................................

cấp ngy:........................thng..năm

Địa chỉ thường tr:......................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .

 

STT

Tn cc loại giấy tờ

Số bản

Chnh

Sao

1.        

Đơn đề nghị mua nh thuộc sở hữu Nh nước

 

 

2.        

Hợp đồng thu nh chnh thức

 

 

3.        

Hộ khẩu thường tr của người đề nghị mua nh

 

 

4.        

Giấy chứng minh nhn dn của người đề nghị mua nh

 

 

5.        

Cc Giấy tờ chứng minh diện chnh sch do cơ quan Nh nước c thẩm quyền cấp

 

 

 

 

 

 

 

6.        

Giấy chứng nhận đăng k kết hn

 

 

7.        

Quyết định ly hn

 

 

8.        

Giấy chứng tử

 

 

9.        

Bản tường trnh về việc đ được hưởng chnh sch nh ở , đất ở

 

 

10.    

Giấy cam kết chưa hưởng chnh sch nh ở, đất ở

 

 

 

 

 

Ghi ch: thời gian giải quyết bn nh cho người đang thu tối đa khng qu 02 thng (khng kể thời gian giải quyết yu cầu bổ tc hồ sơ, nộp tiền mua nh v giải quyết cc tranh chấp khiếu nại)

 

............., ngy....... thng ..... năm............

Người nhận

(k v ghi r họ v tn)

 

 

 

 

ủy ban nhn dn

thnh phố hồ ch minh

cng ty quản l kinh doanh nh/ hội đồng bn nh ở qun khu 7 hoặc

ủy ban nhn dn quận (huyện)...

cng ty quản l nh

Số:____/_______

CộNG HA X HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phc

 

 

 

phiếu yu cầu bổ tc hồ sơ [25]

 

Knh gửi: ng (B)...............................................................................................

.................................................................................................................

 

Cng ty ............................................. quận (huyện)[26]........................................... nhận được đơn đề ngy................ thng................năm................. đề nghị mua nh thuộc sở hữu Nh nước của ng/B:...................................................................sinh năm:.....................................................

Chứng minh nhn dn số:.........................................do:...............................................

cấp ngy:....................thng.năm..

Địa chỉ thường tr:............................. .......đường:...................................................................

phường (x, thị trấn):......................... ......................quận (huyện):.........................................

 

Để Cng ty .........................................................2 c đủ cơ sở giải quyết, đề nghị ng/B vui lng bổ tc cc giấy tờ sau:

-

-

-

 

 

 

 

Trn trọng.

 

Lưu : Nếu qu 30 ngy từ khi pht hnh Giấy bo ny m ng/B khng bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn trn th Cng ty ........................ quận (huyện).................. buộc lng phải chuyển hồ sơ lưu trữ theo quy định.

 

 

 

Gim đốc cng ty ......................................................................... 2


 

ủy ban nhn dn

thnh phố hồ ch minh

cng ty quản l kinh doanh nh/ hội đồng bn nh ở qun khu 7 hoặc

ủy ban nhn dn quận (huyện)...

cng ty quản l nh

Số:____/_______

CộNG HA X HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phc

 

 

 

 

thư mời[27]

 

Knh gửi: ng (B)........................................................................................

...................................................................................................................

 

Ngy.....thng......năm......., Chủ tịch ủy ban nhn dn quận (huyện)....../thnh phố c Quyết định số:___/___ ph duyệt bn nh ở thuộc sở hữu Nh nước v chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nh số:.................................................. đường:............................................................

phường (x, thị trấn):................................... quận (huyện):.................................................

 

Để hon tất việc bn nh, knh mời ng/B ...........................đến k hợp đồng mua nh ở:

- Thời gian:.............................................................................................

- Địa điểm:.............................................................................................

- Cn bộ tiếp:.........................................................................................

 

 

 

 

 

Khi đi ng/B.....................................vui lng mang theo ton bộ hồ sơ nh c lin quan, bin nhận hồ sơ v thư mời ny.

 

Trn trọng.

 

Gim đốc .............................................................................[28]


 [1] Mẫu ny được ban hnh km theo Quyết định số:58/2004/QĐ-UB ngy 15/3/2004 của ủy ban nhn dn thnh phố

[2] Cng ty Quản l nh quận (huyện), thnh phố ty theo đơn vị được giao quản l căn nh đ

[3] Gửi km cc giấy tờ lin quan đến việc thu căn nh trn

[4] Mẫu ny được ban hnh km theo Quyết định số: 58 /2004/QĐ-UB ngy 15/3/2004 của ủy ban nhn dn thnh phố

[5] ủy ban nhn dn thnh phố hoặc ủy ban nhn dn quận (huyện), ty theo thẩm quyền quản l căn nh đ

[6] Cng ty Quản l Kinh doanh nh thnh phố hoặc Cng ty Quản l nh quận (huyện), ty theo thẩm quyền quản l căn nh đ

[7] Mu ny c ban hnh km theo Quyt nh s: 58 /2004/Q-UB ngy 15/3/2004 ca y ban nhn dn thnh ph

[8] Bn cho thu nh nh s ca hp ng cho thu nh

* Ghi r cc bin ng v nhn khu v ch c min gim (nu c)

[9] Mau nay ban hanh kem theo Quyet nh so: 58 / 2004/Q-UB ngay 15/3/2004 cua Uy ban nhan dan thanh pho

[10] Cng ty Quản l nh quận (huyện), thnh phố hoặc Hội đồng bn nh Qun khu 7, ty theo cấp c thẩm quyền quản l căn nh đ

[11] Gia đnh thuộc diện chnh sch no th đnh dấu X vo trống kế bn

 

[12] Mẫu ny được ban hnh km theo Quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngy 15 / 3 /2004 của ủy ban nhn dn thnh phố

[13] Cng ty Quản l nh quận (huyện), thnh phố hoặc Hội đồng bn nh Qun khu 7, ty theo cấp c thẩm quyền quản l căn nh

[14] ủy ban nhn dn phường (x, thị trấn) nơi thường tr của người cam kết xc nhận về chữ k của người cam kết

1 Mau nay ủửục ban hanh kem theo Quyet ủũnh so: 58/2004/Q-UB ngay 15/3/2004 cua Uy ban nhan dan thanh pho

2 Tuứy theo cap co tham quyen quan ly can nha o ma tham quyen ra quyet ủũnh la Uy ban nhan dan thanh pho hoac Uy ban nhan dan quan (huyen)

3 Cng ty Quản l nh quận (huyện), thnh phố hoặc Hội đồng bn nh Qun khu 7, ty theo cấp c thẩm quyền quản l căn nh đ

 

 

[15] Mu ny c ban hnh km theo Quyt nh s:58 /2004/ Q-UB ngy 15/3/2004 ca y ban nhn dn thnh ph

[16] S hp ng do bn bn nh ghi

[17] Cng ty Qun l nh qun (huyn), thnh ph hoc Hi ng bn nh Qun khu 7, ty theo cp c thm quyn qun l cn nh

[18] Mu ny c ban hnh km theo Quyt nh s:58/2004/Q-UB ngy 15/3/2004 ca y ban nhn dn thnh ph

[19] Ty theo cp c thm quyn qun l cn nh m ghi l y ban nhn dn thnh ph hoc y ban nhn dn qun (huyn)

[20] Cng ty Qun l nh qun (huyn), thnh ph hoc Hi ng bn nh Qun khu 7, ty theo cp c thm quyn qun l cn nh .

 

[21] Mu ny c ban hnh km theo Quyt nh s: 58/2004/ Q-UB ngy 15/3/2004 ca y ban nhn dn thnh ph

[22] Xc nhn ca c quan ni ang cng tc hoc ca chnh quyn ni gii quyt chnh sch v nh , t v ni dung gii quyt chnh sch nh , t cho ngi lm bn tng trnh (hoc v/chng ca ngi lm bn tng trnh)

[23] Mu ny c ban hnh km theo Quyt nh s: 58/2004/ Q-UB ngy 15/3/2004 ca y ban nhn dn thnh ph

[24] Cng ty Qun l nh qun (huyn), thnh ph hoc Hi ng bn nh Qun khu 7, ty theo cp c thm quyn qun l cn nh

[25] Mu ny c ban hnh km theo Quyt nh s: 58/2004/ Q-UB ngy 15/3/2004 ca y ban nhn dn thnh ph

[26] Cng ty Qun l nh qun (huyn), thnh ph hoc Hi ng bn nh Qun khu 7, ty theo cp c thm quyn qun l cn nh

 

[27] Mu ny c ban hnh km theo Quyt nh s 58/2004/ Q-UB ngy 15/3/2004 ca y ban nhn dn thnh ph

[28] Cng ty Qun l nh qun (huyn), thnh ph hoc Hi ng bn nh Qun khu 7, ty theo cp c thm quyn qun l cn nh