ỦY BAN NHツN DツN

THタNH PHỐ HỒ CHヘ MINH

末末末末末

Số : 58 /2004/QĐ-UB

CỘNG HメA Xテ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phc

末末末末末末末末末末末末T.

TP. Hồ Ch Minh, ng炸 15 th疣g 3 năm 2004

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHツN DツN THタNH PHỐ

Về ban h瀟h 71 biểu mẫu về thủ tục h瀟h ch疣h

trong lĩnh vực x窕 dựng, đất đai, nh ở.

**********

 

 

ỦY BAN NHツN DツN THタNH PHỐ HỒ CHヘ MINH

 

 

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nh穗 d穗 v Ủy ban nh穗 d穗 ng炸 26 th疣g 11 năm 2003;

- Căn cứ Nghị định 93/2001/NĐ-CP ng炸 12 th疣g 12 năm 2001 của Chnh phủ về ph穗 cấp quản l một số lĩnh vực cho th瀟h phố Hồ Ch Minh;

- Căn cứ Quyết định số 119/2002/QĐ-UB ng炸 24 th疣g 10 năm 2002 của ủy ban nh穗 d穗 th瀟h phố về ban h瀟h chương trnh cải c當h h瀟h chnh giai đoạn 2001 - 2005;

- X騁 đề nghị của Gi疥 đốc Sở Tư ph疳 (tờ trnh số 2886/STP-VB ng炸 18 th疣g 11 năm 2003) v của Thường trực Ban Chỉ đạo Cải c當h h瀟h chnh th瀟h phố (tờ trnh số 155/BCĐ-CCHC ng炸 19 th疣g 11 năm 2003);

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

 

Điều 1. Nay ban h瀟h k鑪 theo Quyết định n炸 71 biểu mẫu về thủ tục h瀟h ch疣h trong lĩnh vực x窕 dựng, đất đai, nh ở 疳 dụng thống nhất tr麩 địa b瀟 th瀟h phố Hồ Ch Minh, gồm :

1.1-     13 biểu mẫu li麩 quan đến cấp ph駱 x窕 dựng nh ở ri麩g lẻ;

1.2-     23 biểu mẫu li麩 quan đến giao đất, thu đất, chuyển đổi, chuyển nhượng, chuyển mục đch sử dụng, gp vốn, thế chấp, bảo l縅h v đăng k, cung cấp thng tin về thế chấp, bảo l縅h bằng quyền sử dụng đất, t瀛 sản gắn liền với đất;

1.3-     14 biểu mẫu li麩 quan đến thu nh v mua nh thuộc sở hữu Nh nước;

1.4-     21 biểu mẫu về cng chứng li麩 quan đến giao dịch bất động sản thuộc sở hữu tư nh穗;

駟?u 2. C當 biểu mẫu về thủ tục h瀟h chnh n黏 tr麩 được thực hiện thống nhất tr麩 địa b瀟 th瀟h phố Hồ Ch Minh kể từ ng炸 01 th疣g 4 năm 2004, được cng bố cng khai tr麩 trang Web của th瀟h phố, ni麥 yết tại cng sở c當 sở ng瀟h li麩 quan, tại trụ sở ủy ban nh穗 d穗 phường (x, thị trấn), quận, huyện v in tr麩 giấy trắng khổ A4 (21,59 cm x 27,94 cm) để tổ chức, c nh穗 c li麩 quan sử dụng.

Điều 3. Gi疥 đốc Sở Tư ph疳 chủ tr phối hợp với c當 sở ng瀟h chức năng tiếp tục r so疸 c當 thủ tục, biểu mẫu hồ sơ h瀟h chnh cn lại li麩 quan đến c當 lĩnh vực n黏 tr麩 v c當 lĩnh vực kh當 để trnh ủy ban nh穗 d穗 th瀟h phố ban h瀟h, thực hiện thống nhất tr麩 địa b瀟 th瀟h phố.

Điều 4. Ch疣h Văn phng Hội đồng nh穗 d穗 v Ủy ban nh穗 d穗 th瀟h phố, Gi疥 đốc Sở Tư ph疳, Gi疥 đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng c當 sở, ban ng瀟h th瀟h phố, Chủ tịch Ủy ban nh穗 d穗 quận, huyện, phường, x, thị trấn c tr當h nhiệm triển khai thi h瀟h Quyết định n炸./.

 

 

Nơi nhận :

-  Như Điều 4,

-  VPCP, Bộ Nội vụ,

- Thường trực Th瀟h ủy,

-  TT.HĐND, UBND/TP,

-  VPHĐ-UB : CPVP,

-  C當 Tổ NCTH

-  Lưu(ĐT-KT)

TM. ỦY BAN NHツN DツN THタNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

Ph chủ tịch

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đua