ỦY BAN NHÂN DÂN                          CộNG ḤA Xă HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

THàNH PHố Hồ CHí MINH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            –––––––                                              –––––––––––––––––––––––––––––––T.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

các biểu mẫu liên quan đến giao đất,

thuê đất, chuyển đổi, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, góp vốn, thế chấp, bảo lănh và đăng kư, cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lănh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, gồm có 23 biểu mẫu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngày 15 tháng  3 năm 2004

của ủy ban nhân dân thành phố)

------------


 

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

(dành cho hộ gia đ́nh, cá nhân)

 

Kính gửi2:- Ủy ban nhân dân phường, xă, thị trấn...................

   - Ủy ban nhân dân quận, huyện...............................

   - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đ́nh th́ ghi tên chủ hộ):...................................

.............................................................................................................................................

2.Chứng minh nhân dân sè:.........................................do.....................................

cÊp ngµy............................th¸ng…………………n¨m………………………

3.§̃a chØ th­êng tró:……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4. Địa chỉ liên hệ:...............................................................................................................

......................................................................Điện thoại:....................................................

5. Địa điểm khu đất xin được giao:..................................................................................

6. Diện tích (m2) :..............................................................................................................

Với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên:...............

.......................................................................................lập ngày........................................

hoặc trích lục bản đồ địa chính số ..................ngày...................của................................

7. Mục đích sử dụng đất:...................................................................................................

8. Thời hạn sử dụng đất (năm, nếu có thời hạn):............................................................

9. Phương thức trả tiền sử dụng đất:.................................................................................

10. Cam kết:

         - Sử dụng đúng mục đích, chấp hành các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn;

- Cam kết khác (nếu có):...................................................................................................

.............................................................................................................................................

                                    ..............,ngày...........tháng............năm............

        Người xin giao đất

                                              (kư và ghi rơ họ tên)


 

Tên tổ chức:.............              CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Số:.........../................                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                              ...................,ngày...........tháng............năm .......

 

đơn xin giao đất 1

( dành cho tổ chức trong nước)

 

Kính gởi:  Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 2

 

1. Tên tổ chức xin giao đất:...................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh:...................................

..................................................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................................

..................................................................................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ:...................................................................................................................

......................................................Điện thoại:.........................................................................

5. Địa điểm khu đất xin được giao:.......................................................................................

6. Diện tích (m2) :.................m2 (được xác định trên bản đồ do đơn vị đo đạc có tên .............................................lập ngày ........tháng .....năm........hoặc trích lục bản đồ địa chính số..........................ngày.........tháng......năm......của................................................................ )

7. Mục đích sử dụng:..............................................................................................................

..................................................................................................................................................

8. Thời hạn sử dụng (năm, nếu có thời hạn):.......................................................................

9. Phương thức trả tiền (nếu có):..........................................................................................

10. Cam kết:

      - Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn;

- Cam kết khác (nếu có).........................................................................................................

..................................................................................................................................................            

                                                 Đại diện tổ chức xin giao đất

                                               (kư và ghi rơ họ tên và đóng dấu)

 


Tên tổ chức:.............              CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Số:.........../................                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

....................,ngày...........tháng............năm .........

 

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 1

(dành cho tổ chức trong nước)

 

Kính gởi:  Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 2

 

1. Tên tổ chức xin chuyển mục đích sử dụng đất:................................................................

..................................................................................................................................................

2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh:...................................

..................................................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................................

..................................................................................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ:...................................................................................................................

......................................................Điện thoại:.........................................................................

5. Địa điểm khu đất xin chuyển mục đích sử dụng:..................................................................

............do ......................... đang sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Quyết định giao đất, cho thuê đất) số........................do (Ủy ban nhân dân...........)

cấp ngày............tháng................năm..................................................................................

6. Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng:.....................m2 (được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên..........................lập ngày......tháng.......năm......)

7. Mục đích sử dụng mới:....................................................................................................

8. H́nh thức sử dụng đất (giao đất hay thuê đất):................................................................

9. Thời hạn sử dụng đất (năm, nếu có thời hạn):.................................................................

10. Phương thức trả tiền (nếu có):........................................................................................

11. Cam kết:

      - Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn;

- Cam kết khác (nếu có):........................................................................................................

..................................................................................................................................................

                                         Đại diện tổ chức xin chuyển mục đích sử dụng đất

..................................................................................................................................................                         (kư, ghi rơ họ và tên và đóng dấu)


                                                CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 1

(dành cho hộ gia đ́nh, cá nhân)

 

Kính gởi:2  - Ủy ban nhân dân phường, xă, thị trấn

- Ủy ban nhân dân quận, huyện………………

  - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất (đối với hộ gia đ́nh th́ ghi tên chủ hộ):.......

..................................................................................................................................................

2. Chứng minh nhân dân số:………………………….do……………………………

 cấp ngày……………….tháng………………..năm............................................................

3. Địa chỉ thường trú :............................................................................................................

..................................................................................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ:.................................................................Điện thoại:...............................

5. Khu đất xin chuyển mục đích sử dụng (thuộc phường, xă, quận, huyện):...........................

............do tôi đang sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Quyết định giao đất) số.......................do (Ủy ban nhân dân...........................) cấp ngày............tháng...........năm  

6. Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng:.....................m2 , với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên..........................lập ngày......tháng.......năm......) hoặc trích lục bản đồ địa chính số……….ngày……………của ……....................................................... ……….

7. Mục đích sử dụng mới:....................................................................................................

8. Phương thức trả tiền sử dụng đất (nếu có):......................................................................

9. Cam kết :.............................................................................................................................

      - Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

- Cam kết khác (nếu có):........................................................................................................

..................................................................................................................................................

                                           ....................,ngày...........tháng............năm .........

                                    Người xin chuyển mục đích sử dụng đất

                     (kư, ghi rơ họ và tên)


cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

đơn xin thuê đất 1

(dành cho hộ gia đ́nh, cá nhân)

 

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân phường, xă, thị trấn...................

   - Ủy ban nhân dân quận, huyện...............................

                                    - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

1. Người xin thuê đất (đối với hộ gia đ́nh th́ ghi tên chủ hộ):...................................

.............................................................................................................................................

2. Chứng minh nhân dân số:.....................................do……………………

cấp ngày:........... tháng  ……….năm….............tại……………………………

3. Địa chỉ thường trú :........................................................................................................

…………………………………………………………………………………

4. Địa chỉ liên hệ:...............................................................................................................

......................................................Điện thoại:....................................................................

5. Địa điểm khu đất xin được thuê :.................................................................................

………………………………………………………………………………………

6. Diện tích (m2):...............................................................................................................      Với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên........... ..........................lập ngày........tháng..........năm….....hoặc trích lục bản đồ địa chính số ............ .ngày .........tháng……….năm ....của ..................................................................................................................................

7. Mục đích sử dụng :........................................................................................................

8. Thời hạn thuê (năm)......................................................................................................

9. Phương thức trả tiền thuê đất :..........................................................................................

9. Cam kết:

      - Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền thuê đất đầy đủ đúng hạn;

- Cam kết khác (nếu có)

..............,ngày...........tháng............năm...........                                                       Người xin thuê đất

(kư và ghi rơ họ và tên)

 

 


 

Tên tổ chức:.............              CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Số:.........../................                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                       .......................,ngày...........tháng............năm ........

 

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT 1 *

(dành cho tổ chức trong nước)

 

Kính gởi:  Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 

1. Tên tổ chức xin thuê đất:........................................................................................................

......................................................................................................................................................

2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh:........................................

......................................................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4. Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................................

......................................................Điện thoại:.............................................................................

5. Địa điểm khu đất xin thuê:............................................................................................

6. Diện tích (m2):.....................m2,(được xác định bởi bản đồ do đơn vị đo đạc có tên .................................................lập ngày......tháng.......năm......hoặc trích lục bản đồ địa chính số:

............ngày ............tháng.............năm........của......................................................................... )

7. Mục đích sử dụng :..................................................................................................................

8. Thời hạn thuê đất (năm)..........................................................................................................       

9. Phương thức trả tiền................................................................................................................

10. Cam kết :

      - Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn;

- Cam kết khác (nếu có):.............................................................................................................

......................................................................................................................................................       

                                  Đại diện tổ chức xin thuê đất

                                 (kư, ghi rơ họ và tên và đóng dấu)

 

 

 

 

cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

GIẤY THỎA THUẬN 1

Về việc bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất

 

- Tôi tên là: sinh năm: ...............

Chøng minh nh©n d©n số:................................do:..............................................

cÊp ngày:........................tháng…………………..năm………………………….

Địa chỉ thường trú:..................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

- Tôi có lập hồ sơ xin sử dụng đất để xây dựng trên phần đất:

. Diện tích: ............................ m2

. Thuộc thửa: ............................................. Tờ bản đồ số............. bộ địa chính.........

......................................................................................................................................

- Ranh giới, diện tích khu đất được xác định theo “Bản đồ hiện trạng vị trí đất tỷ lệ 1/500 số :....................................... ngày …………tháng…….năm………….

do đơn vị đo đạc lập là ..........................................................................................................

- Nguyên phần đất do người đang quản lư sử dụng có tên là:

. Ông (Bà):................................................................................. sinh năm:..................

. Chứng minh nhân dân số:……....................do:......................................

 cÊp ngày............tháng……………….năm…………………………….

. Địa chỉ thường trú:....................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Chúng tôi cùng thỏa thuận thống nhất để Ông (Bà):..........................................................

lập hồ sơ xin sử dụng .................... m2 đất nêu trên. Khi có quyết định giao đất (hoặc cho thuê đất) của cơ quan có thẩm quyền cho Ông (Bà):................................................................................................

...................................................................... . Chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm thỏa thuận

và giao nhận tiền bồi thường bằng giấy xác nhận hoàn tất việc bồi thường giữa hai bên.

 

Bên lập hồ sơ sử dụng đất

            (kư và ghi rơ họ và tên)

Bên có đất

(kư và ghi rơ họ và tên)

 

 

 

 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường (xă, thị trấn) nơi có đất

(xác nhận chữ kư)

 

 

 


 

Hợp đồng số:......./TC                            Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất,

tài sản gắn liền với đất 1

 

                                     

I. Phần ghi của các bên

1.Bên thế chấp

- Ông (Bà):.............................................................................. Sinh ngày.......... tháng....... năm...........

- Nghề nghiệp:.....................................................................................................................................

- Chứng minh nhân dân số:..........................................................do:................................................

  cấp ngày:....................................tháng…………………….năm…………………………………

- Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Đại diện cho:.....................................................................................................................................

- Địa chỉ:.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Số điện thoại:......................................................................... Fax(nếu có):.......................................

2.Bên nhận thế chấp

- Ông (Bà):.............................................................................. Sinh ngày.......... tháng....... năm...........

- Nghề nghiệp:.....................................................................................................................................

- Chứng minh nhân dân số: ...........................................do:...............................................................

    cấp ngày:....................................tháng……………….năm……………………………………...

- Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

- Đại diện cho:.....................................................................................................................................

- Địa chỉ:.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Số điện thoại:......................................................................... Fax(nếu có):.......................................

3.Tài sản thế chấp

3.1. Thửa đất thế chấp (nếu có)

- Diện tích đất thế chấp:......................................... m2 (Bằng chữ:................................................... m2)

- Loại đất:...........................................................................................................................................

- Thửa số:...........................................................................................................................................

- Tờ bản đồ số:....................................................................................................................................

- Thời hạn sử dụng đất c̣n lại:.............................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:.............................................................................................

do:.................................................................................. cấp ngày............... tháng............ năm...........

3.2.Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

- Loại tài sản:................................................................................

- Địa chỉ nơi có tài sản:.........................................................................................................................

- Diện tích:................................................................... m2 (Bằng chữ:............................................ m2)

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu ................................................. số:..................... cơ quan cấp...........

ngày.................... tháng.................... năm.............

4. Hai bên thỏa thuận kư hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để vay vốn như sau

4.1.Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp

- Quyền được sử dụng trong thời gian thế chấp.

- Quyền được nhận tiền vay từ bên nhận thế chấp quyền sử dụng đất theo hợp đồng vay.

- Trong thời hạn thế chấp nếu không được sự đồng ư của bên nhận thế chấp, th́ không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, bảo lănh hoặc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; không làm thay đổi mục đích sử dụng đất.

- Không hủy hoại hoặc làm giảm giá trị của thửa đất đă thế chấp trong thời hạn thế chấp.

- Thanh toán tiền vay đúng hạn, đúng phương thức đă thỏa thuận trong hợp đồng vay.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác mà các bên đă thỏa thuận.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thế chấp

- Quyền yêu cầu bên thế chấp giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thế chấp hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thế chấp (nếu có).

- Quyền kiểm tra, yêu cầu  bên thế chấp quyền sử dụng đất thực hiện đúng nghĩa vụ đă cam kết trong hợp đồng này.

- Nghĩa vụ cho bên thế chấp vay đủ số tiền theo hợp đồng vay.

- Trả lại giấy tờ cho bên thế chấp khi đă thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng này.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác mà các bên đă thỏa thuận.

4.3. Các bên thỏa thuận phương thức xử lư quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đă thế chấp

Xử lư quyền sử dụng đất, tài sản đă thế chấp để thu hồi nợ theo hợp đồng này.

Trường hợp các bên không thỏa thuận được việc xử lư quyền sử dụng đất, tài sản đă thế chấp để thu hồi nợ, th́ bên nhận thế chấp có quyền xử lư theo quy định của pháp luật.

4.4. Thỏa thuận về đăng kư, xóa đăng kư thế chấp

Các bên thỏa thuận về bên thực hiện đăng kư, xóa thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền.

 

4.5. Các thỏa thuận khác.............................................................................................................

....................................................                                                                      

4.6. Cam kết của các bên

a) Bên thế chấp cam kết rằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đem thế chấp là hợp pháp và không có tranh chấp

b) Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản đă thỏa thuận trong hợp đồng này.

c) Bên nào không thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đă ghi trong hợp đồng phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

d) Hợp đồng này lập tại:.................................. ngày......... tháng.......... năm....... thành.........bản và có giá trị như nhau.

đ) Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại mục II hợp đồng này xác nhận hoặc chứng thực.

 

 

Bên thế chấp

(Kư, ghi rơ họ tên, đóng dấu, nếu có)

Bên nhận thế chấp

(Kư, ghi rơ họ tên, đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

II. Phần ghi của cơ quan đăng kư

Xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc chứng thực của ủy ban nhân dân xă (phường, thị trấn) nơi có đất thế chấp:

1. Về giấy tờ sử dụng đất:.........................................................................................

2. Về hiện trạng thửa đất:.........................................................................................

2.1. Chủ sử dụng đất:....................................................................................

2.2. Diện tích:...............................................................................................

2.3. Loại đất:.................................................................................................

2.4. Thời gian sử dụng đất c̣n lại:..............................................................

2.5. Thửa đất số:...........................................................................................

2.6. Thuộc tờ bản đồ số:...............................................................................

2.7. Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:.........................................

3. Thuộc trường hợp được thế chấp quyền sử dụng đất được quy định tại điểm ...... khoản ....... Điều .......... của Nghị định số 79/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ.

                                                                                  ...................,ngày..........tháng........năm..........     thủ trưởng cơ quan đăng kư

                                                                               (Kư, ghi rơ chức danh, họ tên, đóng dấu)

 


 

Hợp đồng số:......./BL                             Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hợp đồng bảo lănh bằng giá trị quyền sử dụng đất,

tài sản gắn liền với đất[i]1

 

I. Phần ghi của các bên

1. Bên bảo lănh

- Ông (Bà):.............................................................................. Sinh ngày.......... tháng....... năm...........

- Nghề nghiệp:.....................................................................................................................................

- Chứng minh nhân dân số:...........................................do:...............................................................

cấp ngày:....................................tháng……………………….năm………………………………..

- Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Đại diện cho:.....................................................................................................................................

- Địa chỉ:.............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..

- Số điện thoại:......................................................................... Fax(nếu có):.......................................

2. Bên nhận bảo lănh

- Ông (Bà):.............................................................................. Sinh ngày.......... tháng....... năm...........

- Nghề nghiệp:.....................................................................................................................................

- Chứng minh nhân dân số:............................. ……………….do:.....................................................

cấp ngày:....................................tháng……………………….năm………………………………..

- Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Đại diện cho:.....................................................................................................................................

- Địa chỉ :............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..

- Số điện thoại:......................................................................... Fax(nếu có):.......................................

3. Bên được bảo lănh

- Ông (Bà):.............................................................................. Sinh ngày.......... tháng....... năm...........

- Nghề nghiệp:.....................................................................................................................................

- Chứng minh nhân dân số:............................. ……………………do:.............................................

cấp ngày:....................................tháng…………………năm……………………………………..

 

- Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Đại diện cho:.....................................................................................................................................

- Địa chỉ:.............................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………..

- Số điện thoại:......................................................................... Fax(nếu có):.......................................

4.Tài sản bảo lănh

4.1. Thửa đất bảo lănh (nếu có)

- Diện tích đất bảo lănh:......................................... m2 (Bằng chữ:................................................... m2)

- Loại đất:...........................................................................................................................................

- Thửa số:...........................................................................................................................................

- Tờ bản đồ số:....................................................................................................................................

- Thời hạn sử dụng đất c̣n lại:.............................................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:.............................................................................................

do:.................................................................................. cấp ngày............... tháng............ năm...........

4.2.Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

- Loại tài sản:.......................................................................................................................................

- Địa chỉ nơi có tài sản:.........................................................................................................................

- Diện tích:................................................................... m2 (Bằng chữ:............................................ m2)

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu ................................................. số:..................... cơ quan cấp...........

ngày.................... tháng.................... năm.............

5. Hai bên thỏa thuận kư hợp đồng bảo lănh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để vay vốn như sau

5.1.Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lănh

- Quyền được sử dụng trong thời hạn bảo lănh.

- Quyền được nhận tiền vay từ bên nhận bảo lănh quyền sử dụng đất theo hợp đồng vay.

- Trong thời hạn bảo lănh nếu không được sự đồng ư của bên nhận bảo lănh th́ không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, bảo lănh hoặc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất; không làm thay đổi mục đích sử dụng đất.

- Không hủy hoại hoặc làm giảm giá trị của thửa đất đă bảo lănh trong thời hạn bảo lănh.

- Thanh toán tiền vay đúng hạn, đúng phương thức đă thỏa thuận trong hợp đồng vay.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác mà các bên đă thỏa thuận.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo lănh

- Quyền yêu cầu bên bảo lănh giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bảo lănh hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở và giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất bảo lănh (nếu có).

- Quyền kiểm tra, yêu cầu bên bảo lănh quyền sử dụng đất thực hiện đúng nghĩa vụ đă cam kết trong hợp đồng vay.

- Trả lại [ii]giấy tờ cho bên bảo lănh khi đă thực hiện xong nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng này.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác mà các bên đă thỏa thuận.

5.3. Quyền và nghĩa vụ của bên được bảo lănh

- Được nhận đủ số tiền theo hợp đồng vay.

- Thực hiện các nghĩa vụ  mà các bên đă thỏa thuận

5.4. Các bên thỏa thuận phương thức xử lư quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đă bảo lănh

Xử lư quyền sử dụng đất tài sản đă bảo lănh để thu hồi nợ theo hợp đồng này.

Trường hợp các bên không thỏa thuận được việc xử lư quyền sử dụng đất, tài sản đă bảo lănh để thu hồi nợ, th́ bên nhận bảo lănh có quyền sử lư theo quy định của pháp luật.

5.5. Thỏa thuận về đăng kư, xóa đăng kư bảo lănh

Các bên thỏa thuận về bên thực hiện đăng kư, xóa bảo lănh tại cơ quan có thẩm quyền.

5.6. Các thỏa thuận khác.............................................................................................................

....................................................                                                                      

5.7. Cam kết của các bên

a) Bên bảo lănh cam kết rằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đem bảo lănh là hợp pháp và không có tranh chấp.

b) Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản đă thỏa thuận trong hợp đồng.

c) Bên nào không thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đă ghi trong hợp đồng phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

d) Hợp đồng này lập tại:.................................. ngày......... tháng.......... năm....... thành.........bản và có giá trị như nhau.

đ) Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại mục II hợp đồng này xác nhận hoặc chứng thực.

 

Bên bảo lănh

(Kư, ghi rơ họ tên, đóng dấu, nếu có)

Bên được bảo lănh

(Kư, ghi rơ họ tên, đóng dấu, nếu có)

Bên nhận bảo lănh

(Kư, ghi rơ họ tên, đóng dấu, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Phần ghi của cơ quan đăng kư

Xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc chứng thực của ủy ban nhân dân phường( xă, thị trấn) nơi có đất bảo lănh:

1. Về giấy tờ sử dụng đất:.............................................................................................

2. Về hiện trạng thửa đất:..............................................................................................

2.1. Chủ sử dụng đất:........................................................................................

2.2. Diện tích:...................................................................................................

2.3. Loại đất:....................................................................................................

2.4. Thời gian sử dụng đất c̣n lại:......................................................................

2.5. Thửa đất số:...............................................................................................

2.6. Thuộc tờ bản đồ số:....................................................................................

2.7. Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:...................................................

3. Thuộc trường hợp được bảo lănh bằng quyền sử dụng đất quy định tại điểm.......khoản......... Điều 1 của Nghị định số 79/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ.

 

                                                                                  ...................,ngày..........tháng........năm..........     thủ trưởng cơ quan đăng kư                                                              (Kư, và ghi rơ chức danh, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng số : ........ ct

Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

 

 

hợp đồng thuê đất1

 

 

I. Phần ghi của các bên

 

1. Bên cho thuê đất :

Ông (Bà):. ..................................................................sinh năm:.........................

- Chứng minh nhân dân số:............................... do:...........................................

cấp ngày:...................tháng ……………………năm..................................................

- Nghề nghiệp:...............................................................................................................

- Địa chỉ thường trú:......................................................................................................

…………………………………………………………………………………....

  2. Bên thuê đất :

Ông (bà): ............................................................................................... sinh năm:...........

- Chứng minh nhân dân số:.................................do:………………....................

cấp ngày:...................tháng…………………năm..........................................................

Nghề nghiệp:....................................................................................................................

- Địa chỉ thường trú:........................................................................................................

…………………………………………………………………………………

Hoặc Ông (Bà):................................................................................................................

- Đại diện cho (đối với tổ chức):....................................................................................

- Địa chỉ:...........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………

- Số điện thoại................................................... Fax...........................................(nếu có)

 

Thửa đất cho thuê

- Diện tích đất cho thuê:............................................................................................. m2

- Loại đất:........................................................... Hạng đất (nếu có) ...............................

- Thửa số:..........................................................................................................................

- Tờ bản đồ số:.................................................................................................................

- Thời hạn sử dụng đất c̣n lại:........................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:......................... do..........................................

cấp ngày............... tháng ............... năm………………      

 

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

          ..........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

          ..................................................................................................................................................                        

              

3. Hai bên nhất trí thực hiện các  cam kết sau đây :

 

- Thời hạn cho thuê là . . . . . tháng, kể từ ngày . . . . tháng . . .  năm . . . . đến ngày . . . . tháng  . . .  năm………..

- Số tiền thuê đất là (bằng số).................................... đ/m2 (ha)/năm (tháng).

 (bằng chữ)  .............................................................................................

- Thời điểm  thanh toán ........................................................................................

- Phương thức thanh toán: ..............................................................................

- Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đă ghi trong hợp đồng này

- Bên thuê trả tiền thuê đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phương thức thanh toán đă ghi trong hợp đồng này.

- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không huỷ hoại làm giảm giá trị của đất.

- Trả lại đất cho bên cho thuê khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đă ghi trong hợp đồng này.

- Bên nào không thực hiện những nội dung đă cam kết ghi trong hợp đồng th́ bên đó phải bồi thường những thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

- Các cam kết khác.......................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

 

 

 

-  Hợp đồng này lập tại . . . . . . ngày ... tháng ... năm ... thành .... bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được ủy ban nhân dân ..................... dưới đây xác nhận./.

 

Bên cho thuê đất

(Ghi rơ họ tên và kư)

Bên thuê đất

(Ghi rơ họ tên và kư)

 

 


II. phần ghi của cơ quan nhà nước

 

Nội dung xác nhận của ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn nơi có đất cho thuê:

 

- Về giấy tờ sử dụng:.................................................................................................

....................................................................................................................................

- Về hiện trạng thửa đất:...........................................................................................

Chủ sử dụng đất:........................................................................................................

Loại đất:.....................................................................................................................

Diện tích:...................................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số:..................................................................................................

Số thửa đất:................................................................................................................

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:.............................................................

……………………………………………………………………………….

- Về điều kiện cho thuê: Thuộc trường hợp được cho thuê theo quy định tại Khoản ......... Điều 15 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

 

                                                              Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .            

                                            Tm. ?Y ban nhân dân ............

                                                            (ghi rơ họ tên, kư và đóng dấu)

 

 

 


 

 

 

 

Hợp đồng số : ........

Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

    

 

hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất 1

 

 

I. phần ghi của các bên chuyển đổi

 

1. Ông (Bà): ....................................................................sinh năm.......................

- Chứng minh nhân dân số:....................................... do:......................................

cấp ngày…………………..tháng……………………năm...........................................

- Nghề nghiệp:..................................................................................................................

- Địa chỉ thường trú:........................................................................................................

…………………………………………………………………………………

- Diện tích đất chuyển đổi:......................................................................................... m2

- Loại đất:........................................................... Hạng đất (nếu có) ...............................

- Thửa số:..........................................................................................................................

- Tờ bản đồ số:.................................................................................................................

- Thời hạn sử dụng đất c̣n lại:........................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:......................... do..........................................

cấp ngày............... tháng ............... năm ..........................................................................

 

2. Ông (Bà): ...................................................................... sinh năm......................

- Chứng minh nhân dân số:.................. ……………..do:.....................................

cấp ngày..................tháng……………….năm................................................................

- Nghề nghiệp:..................................................................................................................

- Địa chỉ thường trú:........................................................................................................

……………………………………………………………………………….

- Diện tích đất chuyển đổi:......................................................................................... m2

- Loại đất:........................................................... Hạng đất (nếu có) ...............................

- Thửa số:..........................................................................................................................

- Tờ bản đồ số:.................................................................................................................

- Thời hạn sử dụng đất c̣n lại:........................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:......................... do..........................................

cấp ngày............... tháng ............... năm ..........................................................................

 

3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây :

 

a) Hai bên nhất trí chuyển đổi các thửa đất đă mô tả tại điểm 1, điểm 2 Phần I  hợp đồng này.

 

b) Chuyển đất cho nhau theo đúng diện tích, đúng hiện trạng, đúng thời gian và đầy đủ hồ sơ có liên quan đến thửa đất.

 


c) Nộp đầy đủ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính, thuế chuyển quyền sử dụng (nếu có). 

 

d) Bên nào không thực hiện đầy đủ những nội dung đă kư kết trong bản hợp đồng này do lỗi của ḿnh th́ bên đó phải bồi thường thiệt hại do lỗi gây ra theo quy định của pháp luật.

 

4. Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất chuyển đổi (nếu có):.............................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

5. Thỏa thuận về tài sản gắn liền với thửa đất chuyển đổi (nếu có)......................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

              

Hợp đồng này lập tại ...................ngày.... tháng.... năm ...... thành ........ bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền dưới đây xác nhận.

 

 

đại diện Các Bên chuyển đổi

(kư và ghi rơ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. phần ghi của cơ quan Nhà nước

 

 

1. Nội dung xác nhận của ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn nơi có đất chuyển đổi:

 

- Về giấy tờ sử dụng:..........................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Về hiện trạng thửa đất:.....................................................................................................

Chủ sử dụng đất:................................................................................................................

Loại đất:.............................................................................................................................

Diện tích:............................................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số:............................................................................................................

Sồ thửa đất:........................................................................................................................

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:..........................................................................

..........................................................................................................................................

- Về điều kiện chuyển đổi: Thuộc trường hợp được chuyển đổi theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

 

                                                              Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .            

                      Tm. ủy ban nhân dân ............

                                                            (ghi rơ họ tên, kư và đóng dấu)

 

 

2. Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cấp huyện nơi có đất chuyển đổi:

 

- Về giấy tờ sử dụng:..... .....................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Về hiện trạng thửa đất:.....................................................................................................

Chủ sử dụng đất:................................................................................................................

Loại đất:.............................................................................................................................

Diện tích:............................................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số:............................................................................................................

Sồ thửa đất:........................................................................................................................

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:..........................................................................

..........................................................................................................................................

- Về điều kiện chuyển đổi: Thuộc trường hợp được chuyển đổi theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

 

         Ngày ... tháng .... năm                                           Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .         

CƠ QUAN ĐịA CHíNH CấP HUYệN                Tm. Uỷ ban nhân dân ............

         (ghi rơ họ tên, kư và đóng dấu)                                      (ghi rơ họ tên, kư và đóng dấu)

 

 

Ghi chú: Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất tại nông thôn th́ xác nhận vào mục 1

              Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất tại đô thị th́ xác nhận vào mục 1,2.

 

 

 

 

 

 

 

Hợp đồng số: ........   Cn

Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

 

 

hợp đồng chuyển nhượng  quyền sử dụng đất 1

 

 

 

I. phần ghi của các bên chuyển nhượng

 

1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ...................................................................sinh năm............................

- Chứng minh nhân dân số:................................do:..............................................

cấp ngày:...................tháng……………….năm..............................................................

- Nghề nghiệp:..................................................................................................................

- Địa chỉ thường trú:........................................................................................................

………………………………………………………………………………

 

2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ...................................................................sinh năm............................

- Chứng minh nhân dân số:........................................ do:.....................................

cấp ngày:...................tháng………………….năm.........................................................

- Nghề nghiệp:..................................................................................................................

- Địa chỉ thường trú:........................................................................................................

………………………………………………………………………………….

Hoặc Ông (Bà):................................................................................................................

- Đại diện cho (đối với tổ chức):....................................................................................

- Địa chỉ:...........................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

- Số điện thoại................................................... Fax...........................................(nếu có)

 

Thửa đất chuyển nhượng

- Diện tích đất chuyển nhượng:.................................................................................. m2

- Loại đất:........................................................... Hạng đất (nếu có) ...............................

- Thửa số:..........................................................................................................................

- Tờ bản đồ số:.................................................................................................................

- Thời hạn sử dụng đất c̣n lại:........................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:......................... do..........................................

cấp ngày............... tháng ............... năm………..     

 

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

          ..........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

  


3. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các  cam kết sau đây :

- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) .........................................,

   (bằng chữ) .............................................................................................. .........

- Giá chuyển nhượng tài sản : (nhà ở, công tŕnh, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số) ........................................................................... ,

 (bằng chữ) ................................................................................................ .......

- Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số)  .............................................................

(bằng chữ) ...........................................................................................................

- Số tiền đặt cọc (nếu có) là (bằng số)................................................................. ,

 (bằng chữ)  ........................................................................................... .............

- Thời điểm  thanh toán ........................................................................................

- Phương thức thanh toán: ....................................................................................

- Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.

- Bên chuyển nhượng  quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thỏa thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.

- Bên nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời điểm  và phương thức thanh toán đă cam kết.

- Bên nhận chuyển nhượng  quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ.

4. Các cam kết khác :

- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lănh, không góp vốn (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận). Nếu có ǵ man trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Bên nào không thực hiện những nội dung đă thoả thuận và cam kết nói trên th́ bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

- Các cam kết khác................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Hợp đồng này lập tại .................................... ngày ....  tháng ... năm ...  thành ....... bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận được chuyển nhượng.

 

Đại diện Bên

chuyển nhượng Quyền Sử Dụng Đất

(Ghi rơ họ tên, chữ kư, dấu nếu có)

Đại diện Bên nhận

chuyển nhượng Quyền Sử Dụng Đất

(Ghi rơ họ tên, chữ kư, dấu nếu có)

 

 

 

 

 

 

II. phần ghi của cơ quan Nhà nước

 

 

 

Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất chuyển nhượng:

 

- Về giấy tờ sử dụng:.......................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Về hiện trạng thửa đất:.................................................................................................

Chủ sử dụng đất:..............................................................................................................

Loại đất:...........................................................................................................................

Diện tích:.........................................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số:.........................................................................................................

Số thửa đất:......................................................................................................................

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:...................................................................

..........................................................................................................................................

- Về điều kiện chuyển nhượng: Thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản ........... Điều 8, Điều 9 (nếu chuyển nhượng đất nông nghiệp) của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

 

         Ngày ... tháng .... năm                                       Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .         CƠ QUAN ĐịA CHíNH CấP HUYệN                       Tm. ủy ban nhân dân ............

   (ghi rơ họ tên, kư và đóng dấu)                               (ghi rơ họ tên, kư và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 


 

Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

 

 

Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất 1

 

 

I. phần ghi của các bên góp vốn

 

1. Bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ............................................................................................... sinh năm...........

- Chứng minh nhân dân số:.....................................do:.........................................

cấp ngày:..................tháng………………năm……...

- Nghề nghiệp:..................................................................................................................

- Địa chỉ thường trú:........................................................................................................

………………………………………………………………………………

 

2. Bên nhận góp vốn

Ông (Bà): ............................................................................................... sinh năm...........

- Chứng minh nhân dân số:........................... do:..................................................

cấp ngày:………………tháng………………….năm...................................................

- Nghề nghiệp:..................................................................................................................

- Địa chỉ thường trú:........................................................................................................

…………………………………………………………………………………

Hoặc Ông (Bà):................................................................................................................

- Đại diện cho (đối với tổ chức):....................................................................................

- Địa chỉ:...........................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

- Số điện thoại................................................... Fax...........................................(nếu có)

 

3. Các bên liên quan

Ông (Bà): ............................................................................................... sinh năm...........

- Chứng minh nhân dân số:......................................... do:....................................

 cấp ngày:...................tháng…………………..năm.......................................................

- Nghề nghiệp:..................................................................................................................

- Địa chỉ thường trú:........................................................................................................

…………………………………………………………………………………

Hoặc Ông (Bà):................................................................................................................

- Đại diện cho (đối với tổ chức):....................................................................................

- Địa chỉ:...........................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

- Số điện thoại................................................... Fax...........................................(nếu có)

 

Thửa đất góp vốn

- Diện tích đất góp vốn:.............................................................................................. m2

- Loại đất:........................................................... Hạng đất (nếu có) ...............................

- Thửa số:..........................................................................................................................

- Tờ bản đồ số:.................................................................................................................

- Thời hạn sử dụng đất c̣n lại:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:......................... do..........................................

cấp ngày............... tháng ............... năm……………….     

 

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

          ..........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

              

4. Giá trị quyền sử dụng đất vốn góp:

- Đơn giá: .........................................đ/m2/ (ha)/ năm (hoặc USD/ m2/ha/năm).

   (bằng chữ) .............................................................................................. đồng.

- Tổng giá trị góp vốn bằng quyền sử dụng đất (bằng số)  ....................đồng. (bằng chữ) ...................................................................................................... đồng

 

5. Mục đích góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

 

Ngày .......... tháng ......... năm ..........

 

Bên góp vốn bằng giá trị Quyền Sử Dụng Đất

(Ghi rơ họ và tên, chữ kư, dấu nếu có)

Ngày .......... tháng ......... năm .......

 

các bên c̣n lại

(Ghi rơ họ và tên, chữ kư, dấu nếu có)

 

 

 

 


II. phần ghi của cơ quan Nhà nước

 

1. Xác nhận của ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn nơi có đất góp vốn:

 

- Về giấy tờ sử dụng:.......................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Về hiện trạng thửa đất:.................................................................................................

Chủ sử dụng đất:..............................................................................................................

Loại đất:...........................................................................................................................

Diện tích:.........................................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số:.........................................................................................................

Số thửa đất:......................................................................................................................

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:...................................................................

..........................................................................................................................................

- Về điều kiện góp vốn: Thuộc trường hợp được góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản ........... Điều 32 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

 

                                                                  Ngày . . . . tháng . . . . năm . . ……                    

                                                                      Tm. ủy ban nhân dân ............

                                                                   (ghi rơ họ và tên, kư và đóng dấu)

 

 

 

 

 

2. Xác nhận xóa đăng kư hoặc thay đổi đăng kư góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất (nếu có) của ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn nơi có đất.

Chủ sử dụng đất:..............................................................................................................

Loại đất:...........................................................................................................................

Diện tích:.........................................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số:.........................................................................................................

Số thửa đất:......................................................................................................................

Xoá đăng kư hoặc thay đổi đăng kư góp vốn bằng quyền sử dụng đất nói trên từ ngày ............ tháng ............. năm ............. 

                                             Ngày .......... tháng .............. năm ..........

                                          TM. ủy ban nhân dân…………..

                                            (Ghi rơ họ và tên, kư, đóng dấu)

 


 

 

 

 

Hợp đồng số : ........Ctl

Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

   

 

hợp đồng thuê lại đất(*)

 

 

I. Phần ghi của các bên

 

1. Bên cho thuê lại đất :

Ông (Bà):...................................................................sinh năm..........................

- Chứng minh nhân dân số:................................... do:....................................

 cấp ngày:................tháng…………………năm..........................................................

- Nghề nghiệp:...............................................................................................................

- Địa chỉ thường trú:......................................................................................................

………………………………………………………………………………….

                         

  2. Bên thuê lại đất :

 

Ông (Bà): ... .................................................................. sinh năm.........................  

- Chứng minh nhân dân số:................................................ do:.............................

cấp ngày:...................tháng……………………….năm.................................................

- Nghề nghiệp:..................................................................................................................

- Địa chỉ thường trú:........................................................................................................

…………………………………………………………………………………

Hoặc ông (bà):..................................................................................................................

- Đại diện cho (đối với tổ chức):....................................................................................

- Địa chỉ:...........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………

- Số điện thoại................................................... Fax...........................................(nếu có)

 

Thửa đất cho thuê lại

- Diện tích đất cho thuê lại:........................................................................................ m2

- Loại đất:........................................................... Hạng đất (nếu có) ...............................

- Thửa số:..........................................................................................................................

- Tờ bản đồ số:.................................................................................................................

- Thời hạn sử dụng đất c̣n lại:........................................................................................

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:......................... do..........................................

cấp ngày............... tháng ............... năm …………………..           

 

 

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

          ..........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

          ..................................................................................................................................................                        

              

3. Hai bên nhất trí thực hiện các  cam kết sau đây :

 

- Thời hạn cho thuê lại là . . . . . tháng, kể từ ngày . . . . tháng . . .  năm . . . . đến ngày . . . . tháng  . . .  năm………

- Số tiền thuê lại đất là (bằng số).......................................... đ/m2 (ha)/năm (tháng)

 (bằng chữ)  .............................................................................................. đồng .

- Thời điểm  thanh toán .......................................................................................

- Phương thức thanh toán: ..............................................................................

- Bên cho thuê bàn giao đất cho bên thuê lại theo đúng thời gian, diện tích và hiện trạng đất đă ghi trong hợp đồng này

- Bên thuê trả tiền thuê lại đất cho bên cho thuê theo đúng thời điểm và phương thức thanh toán đă ghi trong hợp đồng này.

- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, không huỷ hoại làm giảm giá trị của đất.

- Trả lại đất cho bên cho thuê lại khi hết hạn thuê, đúng diện tích, đúng hiện trạng đă ghi trong hợp đồng này.

- Bên nào không thực hiện những nội dung đă cam kết ghi trong hợp đồng th́ bên đó phải bồi thường những thiệt hại do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.

- Các cam kết khác...........................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

-  Hợp đồng này lập tại . . . . . . ngày ...... tháng ... năm ... …thành .... bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được ủy ban nhân dân ..................... dưới đây xác nhận./.

 

Bên cho thuê lại  đất

(Ghi rơ họ tên và kư)

Bên thuê lại  đất

(Ghi rơ họ tên và kư)

 

 


II. phần ghi của cơ quan nhà nước

 

1. Nội dung xác nhận của ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xă, thành phố trực thuộc tỉnh  nơi có đất cho thuê lại:

- Về giấy tờ sử dụng:.......................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Về hiện trạng thửa đất:.................................................................................................

Chủ sử dụng đất:..............................................................................................................

Loại đất:...........................................................................................................................

Diện tích:.........................................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số:.........................................................................................................

Số thửa đất:......................................................................................................................

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:...................................................................

..........................................................................................................................................

- Về điều kiện cho thuê lại đất: Thuộc trường hợp được cho thuê lại đất quy định tại Điều16, Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

 

                                                              Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .            

                                            Tm. ủy ban nhân dân ............

                                                                 (ghi rơ họ tên, kư và đóng dấu)

 

 

 

 

2. Nội dung xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất cho thuê lại:

 

- Về giấy tờ sử dụng:.......................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Về hiện trạng thửa đất:.................................................................................................

Chủ sử dụng đất:..............................................................................................................

Loại đất:...........................................................................................................................

Diện tích:.........................................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số:.........................................................................................................

Số thửa đất:......................................................................................................................

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:...................................................................

..........................................................................................................................................

- Về điều kiện cho thuê lại đất: Thuộc trường hợp được cho thuê lại đất quy định tại Điều 16, Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

 

                                                                  Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .            

                                            giám đốc

                                                                  (ghi rơ họ tên, kư và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

 

 

Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất 1

 

 

I. phần ghi của các bên góp vốn

 

1. Bên góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Ông (Bà): ............................................................................................... sinh năm...........

- Chứng minh nhân dân số:.....................................do:........................................

cấp ngày:..................tháng………………năm…….......................................................

- Nghề nghiệp:..................................................................................................................

- Địa chỉ thường trú:........................................................................................................

……………………………………………………………………………………

 

2. Bên nhận góp vốn

Ông (Bà): ................................................................................................ sinh năm..........

- Chứng minh nhân dân số:...................... do:......................................................

cấp ngày:………………tháng………………….năm...................................................

- Nghề nghiệp:..................................................................................................................

- Địa chỉ thường trú:........................................................................................................

…………………………………………………………………………………….

Hoặc Ông (Bà):................................................................................................................

- Đại diện cho (đối với tổ chức):....................................................................................

- Địa chỉ:...........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………….

- Số điện thoại................................................... Fax...........................................(nếu có)

 

3. Các bên liên quan

Ông (Bà): ............................................................................................... sinh năm...........

- Chứng minh nhân dân số:........................................... do:....................................

 cấp ngày:...................tháng…………………..năm.......................................................

- Nghề nghiệp:..................................................................................................................

- Địa chỉ thường trú:........................................................................................................

……………………………………………………………………………………

Hoặc Ông (Bà):................................................................................................................

- Đại diện cho (đối với tổ chức):....................................................................................

- Địa chỉ:...........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………….

- Số điện thoại................................................... Fax...........................................(nếu có)

 

Thửa đất góp vốn

- Diện tích đất góp vốn:.............................................................................................. m2

- Loại đất:........................................................... Hạng đất (nếu có) ...............................

- Thửa số:..........................................................................................................................

- Tờ bản đồ số:.................................................................................................................

- Thời hạn sử dụng đất c̣n lại:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:......................... do..........................................

cấp ngày............... tháng ............... năm……………….     

 

Tài sản gắn liền với đất (nếu có)

          ..........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

          ..........................................................................................................................................

              

4. Giá trị quyền sử dụng đất vốn góp:

- Đơn giá: .........................................đ/m2/ (ha)/ năm (hoặc USD/ m2/ha/năm).

   (bằng chữ) .............................................................................................. đồng.

- Tổng giá trị góp vốn bằng quyền sử dụng đất (bằng số)  ....................đồng. (bằng chữ) ...................................................................................................... đồng

 

5. Mục đích góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

 

Ngày .......... tháng ......... năm ..........

 

Bên góp vốn bằng giá trị Quyền Sử Dụng Đất

(Ghi rơ họ và tên, chữ kư, dấu nếu có)

Ngày .......... tháng ......... năm .......

 

các bên c̣n lại

(Ghi rơ họ vàtên, chữ kư, dấu nếu có)

 

 

 

 


II. phần ghi của cơ quan Nhà nước

 

1. Xác nhận của ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn nơi có đất góp vốn:

 

- Về giấy tờ sử dụng:.......................................................................................................

..........................................................................................................................................

- Về hiện trạng thửa đất:.................................................................................................

Chủ sử dụng đất:..............................................................................................................

Loại đất:...........................................................................................................................

Diện tích:.........................................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số:.........................................................................................................

Số thửa đất:......................................................................................................................

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:...................................................................

..........................................................................................................................................

- Về điều kiện góp vốn: Thuộc trường hợp được góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản ........... Điều 32 của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ.

 

                                                                  Ngày . . . . tháng . . . . năm . . ……                    

                                                                      Tm. ủy ban nhân dân ............

                                                                   (ghi rơ họ và tên, kư và đóng dấu)

 

 

 

 

 

2. Xác nhận xóa đăng kư hoặc thay đổi đăng kư góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất (nếu có) của ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn nơi có đất.

Chủ sử dụng đất:..............................................................................................................

Loại đất:...........................................................................................................................

Diện tích:.........................................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số:.........................................................................................................

Số thửa đất:......................................................................................................................

Xoá đăng kư hoặc thay đổi đăng kư góp vốn bằng quyền sử dụng đất nói trên từ ngày ............ tháng ............. năm ............. 

                                             Ngày .......... tháng .............. năm ..........

                                          TM. ủy ban nhân dân…………..

                                            (Ghi rơ họ và tên, kư, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cộng ḥa xă hội chủ nghĩa việt nam                                  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

................., ngày ............. tháng .......... năm ...........

 

đơn yêu cầu đăng kư bảo lănh

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (*)

 

 

Kính gửi: .......................................................................................

     ...........

phần kê khai của các bên

(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đă kê khai trên đơn)

I. các bên tham gia hợp đồng bảo lănh

j Bên bảo lănh

1.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :.................................................................................................

1.2. Địa chỉ: ........................................................................................................................................

1.3. Giấy tờ liên quan: .................................... số .......................... cơ quan cấp .................. ngày ....... tháng ....... năm ....

1.4. Số điện thoại: ........................................................................................................................ Fax       

k Bên nhận bảo lănh

2.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :.................................................................................................

2.2. Địa chỉ: ........................................................................................................................................

2.3. Giấy tờ liên quan: .................................... số .......................... cơ quan cấp .................. ngày ....... tháng ....... năm ....

2.4. Số điện thoại: ........................................................................................................................ Fax     

ii. tài sản Bảo lănh

l £ Quyền sử dụng đất                 £ Tài sản gắn liền với đất               £ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

m Mô tả tài sản bảo lănh

4.1. Quyền sử dụng đất :

4.1.1. Địa chỉ nơi có đất: ...................................................................................................................     

4.1.2. Diện tích đất bảo lănh: ....  m2  ( bằng chữ:  ................................................................ m2)

4.1.3. Thửa đất số : ........................................... Tờ bản đồ số : ..................................... Loại đất : .....................................

4.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : số phát hành ............ cơ quan cấp ................ ngày ...... tháng ....... năm .......

4.2. Tài sản gắn liền với đất

4.2.1. Loại tài sản:  £ Nhà ở                                             £ Công tŕnh xây dựng: ........................................................

               £ Vườn cây lâu năm, rừng cây           £ Tài sản khác gắn liền với đất đai: .....................................

4.2.2. Mô tả tài sản:

- Địa chỉ nơi có tài sản

- Diện tích

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu ............................. số .............cơ quan cấp ....................... ngày ....... tháng ....... năm ....

 

iii. nghĩa vụ được bảo đảm

n Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất kê khai tại mục II để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.......................................................... số ......................... kư ngày ............. tháng ............ năm .................................

iv. phương thức nhận kết quả đăng kư

o £ Nhận trực tiếp             £ Qua đường bưu điện tại địa chỉ sau: ...................................................................................

v. lời cam đoan

p Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn yêu cầu đăng kư này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thỏa thuận của các bên tại hợp đồng bảo lănh số ................................., ngày ....... tháng ......... năm ............. và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đă kê khai.

 

 

bên bảo lănh

(hoặc người được bên bảo lănh ủy quyền)

bên nhận bảo lănh

(hoặc người được bên nhận bảo lănh ủy quyền)

(Kư, ghi rơ họ tên và đóng dấu, nếu có)

(Kư, ghi rơ họ tên và đóng dấu, nếu có)

 


phần chứng nhận đăng kư bảo lănh

 

Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn) ........................

Chứng nhận việc bảo lănh ..........................................................................................................

đă được đăng kư theo những nội dung kê khai tại đơn này.

Thời điểm đăng kư: ............... giờ .......... phút, ngày ......... tháng ......... năm .........................

Sổ đăng kư giao dịch bảo đảm quyển số: ........; số đăng kư ........; số thứ tự ghi sổ; ..............

.................................., ngày ........... tháng ....... năm .......

 

                                           thủ trưởng cơ quan đăng kư

                                          (Ghi rơ chức danh, họ tên, kư và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

hướng dẫn kê khai

1. Phần "Kính gửi" : Ghi rơ tên ủy ban nhân dân xă (phường, thị trấn) nơi có đất, tài sản gắn liền với đất, huyện (quận, thị xă, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương), nếu bên bảo lănh là hộ gia đ́nh, cá nhân; ghi rơ tên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) nơi có đất, tài sản gắn liền với đất, nếu bên bảo lănh là tổ chức.

2. Mục  I:

a. Điểm 1.1, 2.1 : Ghi tên đầy đủ, phù hợp với giấy tờ tại điểm 1.3, 2.3. Trong trường hợp bên tham gia hợp đồng bảo lănh là hộ gia đ́nh, th́ ghi tên của chủ hộ và tên của vợ (hoặc chồng) của chủ hộ, nếu có.

b. Điểm 1.2, 2.2 : Ghi rơ nơi có trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của hộ gia đ́nh, cá nhân.

c. Điểm 1.3, 2.3 : Kê khai giấy tờ liên quan của các bên tham gia bảo lănh bao gồm:

·  Chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam;

·  Hộ chiếu đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

·  Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh đối với tổ chức kinh tế trong nước;

·  Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

d. Điểm 2.4, 3.4: Ghi số điện thoại, số fax của các bên tham gia hợp đồng bảo lănh, nếu có.

đ. Trường hợp cần kê khai thêm về các bên tham gia hợp đồng bảo lănh th́ sử dụng mẫu số 09.

3. Mục II:

a. Điểm l: Đánh dấu vào ô vuông phù hợp với loại tài sản bảo lănh;

b. Điểm m:

·  4.1.1: Ghi địa chỉ nơi có đất theo đơn vị hành chính;

·  4.1.2, 4.1.3, 4.1.4: Ghi các thông tin khác phù hợp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại đô thị;

·  4.2.1: Đánh dấu vào ô vuông phù hợp với loại tài sản gắn liền với đất được dùng để bảo lănh;

·  4.2.2: Ghi diện tích, địa chỉ nơi có tài sản bảo lănh, giấy chứng nhận quyền sở hữu loại tài sản bảo lănh đó (nhà ở, công tŕnh, vườn cây,...);

+  Nhà ở, nhà xưởng, nhà kho,... ghi diện tích sử dụng; công tŕnh xây dựng, kết cấu hạ tầng khác: ghi diện tích mặt bằng đất; vườn cây lâu năm, rừng cây: ghi diện tích đất trồng cây;

+  Trường hợp tài sản bảo lănh có cùng địa chỉ với nơi có đất tại điểm 4.1, th́ không phải ghi địa chỉ nơi có tài sản đó;

c. Trường hợp tài sản bảo lănh là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất th́ kê khai cả hai điểm 4.1 và 4.2;

d. Trường hợp cần kê khai tiếp về tài sản bảo lănh, th́ sử dụng mẫu số 10.

4. Mục III: Kê khai về hợp đồng là căn cứ pháp lư xác lập nghĩa vụ được bảo đảm (nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ thanh toán, v.v...) ví dụ: hợp đồng vay, hợp đồng mua bán, thuê tài sản, dịch vụ.

5. Mục IV: Đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm o.

 


 

 

cộng ḥa xă hội chủ nghĩa việt nam                                  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

..............., ngày ............. tháng .......... năm .........

 

đơn yêu cầu đăng kư thế chấp

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (*)

 

Kính gửi: .......................................................................................

     ...........

phần kê khai của các bên

(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đă kê khai trên đơn)

I. các bên tham gia hợp đồng thế chấp

j Bên thế chấp

1.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :.................................................................................................

1.2. Địa chỉ: ........................................................................................................................................

1.3. Giấy tờ liên quan: .................................... số .......................... cơ quan cấp .................. ngày ....... tháng ....... năm ....

1.4. Số điện thoại: ........................................................................................................................ Fax       

k Bên nhận thế chấp

2.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :.................................................................................................

2.2. Địa chỉ: ........................................................................................................................................

2.3. Giấy tờ liên quan: .................................... số .......................... cơ quan cấp .................. ngày ....... tháng ....... năm ....

2.4. Số điện thoại: ........................................................................................................................ Fax     

ii. tài sản thế chấp

l £ Quyền sử dụng đất                 £ Tài sản gắn liền với đất               £ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

m Mô tả tài sản thế chấp

4.1. Quyền sử dụng đất :

4.1.1. Địa chỉ nơi có đất: ...................................................................................................................     

4.1.2. Diện tích đất thế chấp: ....  m2  ( bằng chữ:  ................................................................ m2)

4.1.3. Thửa đất số : ........................................... Tờ bản đồ số : ..................................... Loại đất : .....................................

4.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : số phát hành ............ cơ quan cấp ................ ngày ...... tháng ....... năm .......

4.2. Tài sản gắn liền với đất

4.2.1. Loại tài sản:  £ Nhà ở                                             £ Công tŕnh xây dựng: ........................................................

               £ Vườn cây lâu năm, rừng cây           £ Tài sản khác gắn liền với đất đai: .....................................

4.2.2. Mô tả tài sản:

- Địa chỉ nơi có tài sản

- Diện tích

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu ............................. số .............cơ quan cấp ....................... ngày ....... tháng ....... năm ....

 

iii. nghĩa vụ được bảo đảm

n Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất kê khai tại mục II để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng.......................................................... số ......................... kư ngày ............. tháng ............ năm .................................

iv. phương thức nhận kết quả đăng kư

o £ Nhận trực tiếp             £ Qua đường bưu điện tại địa chỉ sau: ...................................................................................

v. lời cam đoan

p Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn yêu cầu đăng kư này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thỏa thuận của các bên tại hợp đồng thế chấp số ................................., ngày ....... tháng ......... năm ............. và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đă kê khai.

 

bên thế chấp

(hoặc người được bên thế chấp ủy quyền)

bên nhận thế chấp

(hoặc người được bên nhận thế chấp ủy quyền)

(Kư, ghi rơ họ tên và đóng dấu, nếu có)

(Kư, ghi rơ họ tên và đóng dấu, nếu có)


phần chứng nhận đăng kư thế chấp

 

Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn) ........................

Chứng nhận việc thế chấp ..........................................................................................................

đă được đăng kư theo những nội dung kê khai tại đơn này,

Thời điểm đăng kư: ............... giờ .......... phút, ngày ......... tháng ......... năm .........................

Sổ đăng kư giao dịch bảo đảm quyển số: ........; số đăng kư ........; số thứ tự ghi sổ; ..............

.................................., ngày ........... tháng ....... năm .......

                                           thủ trưởng cơ quan đăng kư

                                          (Ghi rơ chức danh, họ tên, kư và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

hướng dẫn kê khai

 

1. Phần "Kính gửi" : Ghi rơ tên ủy ban nhân dân xă (phường, thị trấn) nơi có đất, tài sản gắn liền với đất, huyện (quận, thị xă, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), nếu bên thế chấp là hộ gia đ́nh, cá nhân; ghi rơ tên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) nơi có đất, tài sản gắn liền với đất, nếu bên thế chấp là tổ chức.

2. Mục  I:

a. Điểm 1.1, 2.1 : Ghi tên đầy đủ, phù hợp với giấy tờ tại điểm 1.3, 2.3. Trong trường hợp bên tham gia hợp đồng thế chấp là hộ gia đ́nh, th́ ghi tên của chủ hộ và tên của vợ (hoặc chồng) của chủ hộ, nếu có.

b. Điểm 1.2, 2.2 : Ghi rơ nơi có trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của hộ gia đ́nh, cá nhân.

c. Điểm 1.3, 2.3 : Kê khai giấy tờ liên quan của các bên tham gia thế chấp bao gồm:

·   Chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam;

·   Hộ chiếu đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

·   Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh đối với tổ chức kinh tế trong nước;

·   Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

d. Điểm 2.4, 3.4: Ghi số điện thoại, số fax của các bên tham gia hợp đồng thế chấp, nếu có.

đ. Trường hợp cần kê khai thêm về các bên tham gia hợp đồng thế chấp th́ sử dụng Mẫu số 09.

3. Mục II:

a. Điểm l: Đánh dấu vào ô vuông phù hợp với loại tài sản thế chấp;

b. Điểm m:

·   4.1.1: Ghi địa chỉ nơi có đất theo đơn vị hành chính;

·   4.1.2, 4.1.3, 4.1.4: Ghi các thông tin khác phù hợp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở tại đô thị;

·   4.2.1: Đánh dấu vào ô vuông phù hợp với loại tài sản gắn liền với đất được dùng để thế chấp;

·   4.2.2: Ghi diện tích, địa chỉ nơi có tài sản thế chấp, giấy chứng nhận quyền sở hữu loại tài sản thế chấp đó (nhà ở, công tŕnh, vườn cây,...);

+  Nhà ở, nhà xưởng, nhà kho,... ghi diện tích sử dụng; công tŕnh xây dựng, kết cấu hạ tầng khác: ghi diện tích mặt bằng đất; vườn cây lâu năm, rừng cây: ghi diện tích đất trồng cây;

+  Trường hợp tài sản thế chấp có cùng địa chỉ với nơi có đất tại điểm 4.1, th́ không phải ghi địa chỉ nơi có tài sản đó;

c. Trường hợp tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất th́ kê khai cả hai điểm 4.1 và 4.2;

d. Trường hợp cần kê khai tiếp về tài sản thế chấp, th́ sử dụng mẫu số 10.

4. Mục III: Kê khai về hợp đồng là căn cứ pháp lư xác lập nghĩa vụ được bảo đảm (nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ thanh toán, v.v...) ví dụ: hợp đồng vay, hợp đồng mua bán, thuê tài sản, dịch vụ.

5. Mục IV: Đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm o.

 

 

 

cộng ḥa xă hội chủ nghĩa việt nam                                  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

................., ngày ............. tháng .......... năm ...........

 

đơn yêu cầu đăng kư văn bản thông báo

về việc xử lư tài sản thế chấp, bảo lănh (*)

 

 

 

Kính gửi: .......................................................................................

     ...........

phần kê khai của các bên

(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đă kê khai trên đơn)

I. người yêu cầu đăng kư xoá

j £ Bên nhận thế chấp                            £ Bên nhận bảo lănh                                    £ Người được ủy quyền

1.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :.................................................................................................

1.2. Địa chỉ: ........................................................................................................................................

 

ii. hợp đồng đă đăng kư

k £  Hợp đồng thế chấp                                           £ Hợp đồng bảo lănh

Thời điểm đăng kư:  ............ giờ........ phút, ngày .......... tháng ........ năm .............................................................    

Vào sổ đăng kư giao dịch bảo đảm: quyển số: ......................., số đăng kư: ........................, số thứ tự ghi sổ: ...........

III. các thông tin liên quan đến tài sản bị xử lư

 

l Thời gian và địa điểm xử lư tài sản

 

 

 

m Loại tài sản

 

£ Quyền sử dụng đất                      £ Tài sản gắn liền với đất              £ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

n Mô tả tài sản

5.1. £ Xử lư toàn bộ tài sản được thế chấp/ bảo lănh theo hợp đồng số ......... kư ngày ..... tháng .... năm ....

5.2. £  Xử lư một phần tài sản được thế chấp/ bảo lănh theo hợp đồng số ......... kư ngày ..... tháng .... năm ....

       Mô tả tài sản bị xử lư:

 

 

 

iv. các bên cùng nhận thế chấp, bảo lănh (nếu có)

- Tên đầy đủ:

- Địa chỉ:

 

v. phương thức nhận kết quả đăng kư

£ Nhận trực tiếp           £ Qua đường bưu điện tại địa chỉ sau: ...................................................................................

 

v. lời cam đoan

o Người yêu cầu đăng kư cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với Văn bản thông báo xử lư tài sản số ................................., ngày ....... tháng ......... năm ............. , các văn bản khác có liên quan và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đă kê khai.

 

 

Người yêu cầu đăng kư

 

(Kư, ghi rơ họ tên và đóng dấu, nếu có)


phần chứng nhận đăng kư văn bản thông báo xử lư tài sản 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn) ........................

Chứng nhận về việc văn bản thông báo xử lư tài sản bảo đảm đă được đăng kư theo những nội dung kê khai tại đơn này.

Thời điểm đăng kư: ......... giờ ......... phút, ngày ......... tháng ......... năm ..............

Sổ đăng kư giao dịch bảo đảm quyển số: ........; số đăng kư ........; số thứ tự ghi sổ; ..............

.................................., ngày ........... tháng ....... năm .......

                                           thủ trưởng cơ quan đăng kư

                                          (Ghi rơ chức danh, họ tên, kư và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

hướng dẫn kê khai

 

1. Phần "Kính gửi" : Ghi rơ tên ủy ban nhân dân xă (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xă, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc tên Sở Tài nguyễn và Môi trường tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) nơi đă thực hiện đăng kư thế chấp, bảo lănh.

2. Mục  I:

a. Điểm j : Đánh dấu vào ô vuông tương ứng để xác định rơ người yêu cầu đăng kư thay đổi là bên nhận thế chấp, bên nhận bảo lănh hay người được ủy quyền thực hiện việc đăng kư.

b. Điểm 1.1: Ghi tên đầy đủ, phù hợp với yêu cầu đăng kư lần đầu hoặc giấy ủy quyền, nếu là người được ủy quyền.

c. Điểm 1.2: Ghi rơ nơi có trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của hộ gia đ́nh, cá nhân.

3. Mục II:

a. Đánh dấuvào ô vuông tương ứng để xác định hợp đồng đă đăng kư là hợp đồng thế chấp hay hợp đồng bảo lănh.

b. Các thông tin về thời điểm đăng kư và việc vào sổ đăng kư giao dịch bảo đảm được kê khai theo đúng nội dung chứng nhận đăng kư thế chấp, bảo lănh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại đơn yêu cầu đăng kư thế chấp, bảo lănh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

4. Mục III:

a. Điểm l: Ghi ngày, tháng, năm và địa điểm cụ thể xử lư tài sản thế chấp, bảo lănh theo nội dung của văn bản thông báo đă gửi cho bên thế chấp, bảo lănh.

Khi xác định thời điểm xử lư tài sản, cần lưu ư quy định tại khoản 1 Mục VI của thông tư liên tịch số 03/2003/TTLT-BTP-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2003 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường, theo đó, “chậm nhất mười lăm ngày (15 ngày) trước khi tiến hành xử lư tài sản thế chấp, bảo lănh, bên nhận thế chấp hoặc bên nhận bảo lănh phải nộp đơn yêu cầu đăng kư văn bản thông báo về việc xử lư tài sản thế chấp, bảo lănh (03 bản) tại cơ quan đă đăng kư thế chấp, bảo lănh".

b. Điểm m: Đánh dấuvào ô vuông phù hợp với loại tài sản bị xử lư.

c. Nếu đánh dấu vào ô vuông tại điểm 5.2, th́ ngoài việc kê khai về hợp đồng các bên c̣n phải mô tả tài sản bị xử lư theo đúng như đă mô tả trong đơn yêu cầu đăng kư thế chấp, bảo lănh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

5. Mục IV: Trường hợp cần kê khai tiếp về các bên cùng nhận thế chấp, nhận bảo lănh, th́ sử dụng Mẫu số 10.

6. Mục V: Đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm o.

 


 

phần ghi của cán bộ tiếp nhận đơn

Thời điểm nhận đơn__ giờ__phút,

ngày __ _/_ _/ _ _ _ _

Sổ tiếp nhận hồ sơ: quyển số_ _

                     số thứ tự _ _ trang _  _

                     Cán bộ

(kư và ghi rơ họ tên)

 
 


cộng ḥa xă hội chủ nghĩa việt nam

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 --------------------------------

  .............., ngày ........ tháng ....... năm ..........

 

Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp,

bảo lănh bằng quyền sử dụng đất, tài sản

gắn liền với đất (*)

    

 

Kính gửi: .....................................................................................    

 

phần kê khai của người yêu cầu cung cấp thông tin

(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đă kê khai trên đơn)

I. người yêu cầu cung cấp thông tin

j 1.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :     

     1.2. Địa chỉ: ......................................................................................................................................

     1.3. Số điện thoại:................................................   Fax ..................................................................

II.yêu cầu cung cấp thông tin về việc thế chấp, bảo lănh của tổ chức/hộ

gia đ́nh/cá nhân sau đây

k 2.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :     

     2.2. Địa chỉ: ......................................................................................................................................

     2.3. Giấy tờ liên quan: ............................................................... số.................................................

     cơ quan cấp ...................................................................................... ,ngày....... tháng...... năm........ .

 

l 3.1.Loại tài sản: £ Quyền sử dụng đất £ Tài sản gắn liền với đất £ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

3..1. Quyền sử dụng đất :

3.1.1. Địa chỉ nơi có đất: .....................................................................................................................     

3.1..2.Thửa đất số : ........................................... Tờ bản đồ số : ......................................... Loại đất : ....................................

3.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : số phát hành ............ cơ quan cấp ..................... ngày ...... tháng ....... năm......

3.3. Tài sản gắn liền với đất:

£ Nhà ở                                        £ Công tŕnh xây dựng: ..................................................................................

£ Vườn cây lâu năm, rừng cây                £ tài sản khác gắn liền với đất đai:.................................................................

Mô tả tài sản:

-Địa chỉ nơi có tài sản

-Giấy chứng nhận quyền sở hữu.....................................số...................cơ quan cấp:................ngày.........tháng........năm....

III.Phương thức nhận kết quả cung cấp thông tin

n£Nhận trực tiếp                                £Qua đường bưu điện tại địa chỉ kê khai tại điểm 1.2

 

             

                                                             Người yêu cầu cung cấp thông tin

                                                              (Kư, ghi rơ họ tên và đóng dấu, nếu có)


HƯớng dẫn kê khai

 

1. Phần "Kính gửi": Ghi rơ ủy ban nhân dân xă (phường thị trấn), huyện (quận, thị xă, thành phố trự thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) nếu muốn t́m hiểu thông tin về t́nh trạng thế chấp, bảo lănh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của hộ gia đ́nh, cá nhân; ghi rơ họ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) nơi có đất, tài sản gắn liền với đất nếu muốn t́m hiểu thông tin về t́nh trạng thế chấp, bảo lănh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu của tổ chức.

2. Mục I:

a. Điểm  1.1: Ghi tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân

b. Điểm 1.2: Ghi rơ nơi có trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của cá nhân là người yêu cầu cung cấp thông tin.

c.  Điểm 1.3: Số điện thoại, số fax cần kê khai để thuận tiện cho việc liên hệ.

3. Mục II:

a. Điểm 2.1: Ghi tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân mà người yêu cầu muốn cung cấp thông tin phù hợp với giấy tờ  tại điểm 2.3; trường hợp là hộ gia đ́nh, th́ ghi tên của chủ hộ và tên của vợ (hoặc chồng) của chủ hộ, nếu có.

b. Điểm 2.2: Ghi rơ nơi có trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của hộ gia đ́nh, cá nhân.

c. Điểm 2.3: Kê khai giấy tờ liên quan điểmến tổ chức, hộ gia đ́nh, cá nhân mà người yêu cầu muốn cung cấp thông tin:

Chứng minh nhân dân điểm đối với người Việt Nam;

Hộ chiếu đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

d. Trường hợp cần kê khai thêm người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là vợ (hoặc chồng) của chủ hộ th́ sử dụng Mẫu số 09

đ. Điểm 3.1: Đánh dấu vào ô vuông phù hợp với loại tài sản muốn t́m hiểu về t́nh trạng thế chấp, bảo lănh.

b. Điểm 3.2:

3.2.1: Ghi địa chỉ nơi có đất theo đơn vị hành chính;

3.2.2,3.23: Ghi các thông tin khác phù hợp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận                                   quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị;

c. Điểm 3.3: Đánh dấu vào ô vuông  phù hợp với loại tài sản gắn liến với đất  muốn t́m hiểu về t́nhtrạng thế chấp, bảo lănh và ghi địa chỉ nơi  có tài sản theo đơn vị hành chính; trường hợp tài sản có cùng địa chỉ với nơi có đất tại điểm 3.2.1, th́ không phải ghi địa chỉ nơi có tài sản đó;

d. Trường hợp muốn t́m hiểu về t́nh trạng thế chấp, bảo lănh của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đó th́ kê khai cả hai điềm 2.3 và 3.3;

đ. Trường họp muốn t́m hiểu về t́nh trạng thế chấp, bảo lănh của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở hai địa chỉ khác nhau, th́ kê khai đơn yêu cầu cung cấp thông tin khác.

4. Mục III: Đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm.

 


 

 

cộng ḥa xă hội chủ nghĩa việt nam                                  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

................., ngày ............. tháng .......... năm ...........

 

đơn yêu cầu xoá đăng kư bảo lănh

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1(*)

 

 

Kính gửi: .......................................................................................

     ...........

phần kê khai của các bên

(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đă kê khai trên đơn)

I. người yêu cầu xoá đăng kư

j £ Bên bảo lănh                            £ Bên nhận bảo lănh                                    £ Người được ủy quyền

1.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :.................................................................................................

1.2. Địa chỉ: ........................................................................................................................................

 

ii. hợp đồng bảo lănh đă đăng kư

k Thời điểm đăng kư:  ............ giờ........ phút, ngày .......... tháng ........ năm .............................................................    

Vào sổ đăng kư giao dịch bảo đảm: quyển số: ......................., số đăng kư: ........................, số thứ tự ghi sổ: ...........

III. lư do xoá đăng kư và thời điểm việc bảo lănh hết hiệu lực

l  Lư do xoá đăng kư:

 

 

 

 

 

 

 

 

m  Thời điểm việc bảo lănh hết hiệu lực: ngày ......... tháng .......... năm ................

iv. phương thức nhận kết quả đăng kư

n£ Nhận trực tiếp           £ Qua đường bưu điện tại địa chỉ sau: ...................................................................................

 

v. lời cam đoan

o Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thỏa thuận số ................................., ngày ....... tháng ......... năm ............. ( nếu có) và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đă kê khai.

 

bên bảo lănh

 (hoặc người được bên bảo lănh ủy quyền)

bên nhận bảo lănh

 (hoặc người được bên nhận bảo lănh ủy quyền)

(Kư, ghi rơ họ tên và đóng dấu, nếu có)

(Kư, ghi rơ họ tên và đóng dấu, nếu có)

 


phần chứng nhận xóa đăng kư bảo lănh 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn) ........................

Chứng nhận đă xóa đăng kư bảo lănh ................................................................................................

theo những nội dung kê khai tại đơn này.

Thời điểm đăng kư hết hiệu lực : ......... giờ ......... phút, ngày ......... tháng ......... năm ..............

Sổ đăng kư giao dịch bảo đảm quyển số: ........; số đăng kư ........; số thứ tự ghi sổ; ..............

.................................., ngày ........... tháng ....... năm .......

                                           thủ trưởng cơ quan đăng kư

                                          (Ghi rơ chức danh, họ tên, kư và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hướng dẫn kê khai

 

1. Phần "Kính gửi" : Ghi rơ tên ủy ban nhân dân xă (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xă, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) hoặc tên Sở Tài nguyễn và Môi trường tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) nơi đă thực hiện đăng kư bảo lănh.

2. Mục  I:

a. Điểm j : Đánh dấu vào ô vuông tương ứng để xác định rơ người yêu cầu đăng kư thay đổi là bên bảo lănh, bên nhận bảo lănh hay người được ủy quyền thực hiện việc xóa bảo lănh.

b. Điểm 1.1: Ghi tên đầy đủ, phù hợp với yêu cầu đăng kư lần đầu hoặc giấy ủy quyền, nếu là người được ủy quyền.

c. Điểm 1.2: Ghi rơ nơi có trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của hộ gia đ́nh, cá nhân.

3. Mục II: Các thông tin về thời điểm đăng kư và việc vào sổ đăng kư giao dịch bảo đảm được kê khai theo đúng nội dung chứng nhận đăng kư bảo lănh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại đơn yêu cầu đăng kư bảo lănh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

4. Mục III:

a. Điểm l: Ghi cụ thể lư do và căn cứ để yêu cầu xóa đăng kư, ví dụ: do nghĩa vụ được bảo lănh thực hiện bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đă chấm dứt, bên có nghĩa vụ đă hoàn thành nghĩa vụ; hoặc do tài sản bảo lănh đă được xử lư .....

b. Điểm m: Ghi ngày, tháng, năm việc bảo lănh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hết hiệu lực bởi lư do ghi tại điểm l.

5. Mục IV: Đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm n.

 

 

 


 

cộng ḥa xă hội chủ nghĩa việt nam                                  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

................., ngày ............. tháng .......... năm ...........

 

đơn yêu cầu đăng kư thay đổi

nội dung thế chấp, bảo lănh đă đăng kư 1(*)

 

 

Kính gửi: .......................................................................................

     ...........

phần kê khai của các bên

(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đă kê khai trên đơn)

I. người yêu cầu đăng kư thay đổi

j £ Bên thế chấp     £ Bên nhận thế chấp       £ Bên bảo lănh       £ Bên nhận bảo lănh    £ Người được ủy quyền

1.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :.................................................................................................

1.2. Địa chỉ: ........................................................................................................................................

 

ii. hợp đồng đă đăng kư

k £ Hợp đồng thế chấp                                              £ Hợp đồng bảo lănh          

Thời điểm đăng kư:  ............ giờ........ phút, ngày .......... tháng ........ năm .............................................................    

Vào sổ đăng kư giao dịch bảo đảm: quyển số: ......................., số đăng kư: ........................, số thứ tự ghi sổ: ...........

III. yêu cầu Thay đổi

l  3.1. £ Thay đổi bên thế chấp/ bảo lănh bằng tài sản gắn liền với đất

3.2. £ Thay đổi bên nhận thế chấp/ nhận bảo lănh

3.3. £ Thay đổi thông tin về các bên tham gia giao dịch bảo đảm (tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc hoặc hộ chiếu, số đăng kư kinh doanh hoặc số giấy phép thành lập hoặc số giấy phép đầu tư)

3.4. £ Rút bớt một phần tài sản (quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất) đă đăng kư thế chấp, bảo lănh

3.5. £ Bổ sung tài sản thế chấp/ bảo lănh là tài sản gắn liền với đất

3.6. £ Thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán

3.7. £ Tài sản trong tương lai đă được h́nh thành (công tŕnh xây dựng đă hoàn thành, vườn cây lâu năm, rừng cây đă trồng mới xong)

m Kê khai chi tiết nội dung yêu cầu thay đổi:

 

 

 

 

 

 

iv. phương thức nhận kết quả đăng kư

n£ Nhận trực tiếp           £ Qua đường bưu điện tại địa chỉ sau: ...................................................................................

v. lời cam đoan

o Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn yêu cầu đăng kư này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thỏa thuận thay đổi tại hợp đồng (nếu có) số ................................., ngày ....... tháng ......... năm ............. và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đă kê khai.

 

bên thế chấp/bảo lănh (hoặc người được

bên thế chấp/bảo lănh ủy quyền)

bên nhận thế chấp/nhận bảo lănh (hoặc người được bên nhận thế chấp/ nhận bảo lănh ủy quyền)

(Kư, ghi rơ họ tên và đóng dấu, nếu có)

(Kư, ghi rơ họ tên và đóng dấu, nếu có)


phần chứng nhận đăng kư thay đổi nội dung thế chấp, bảo lănh đă đăng kư

 

Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn) ........................

Chứng nhận việc đăng kư thay đổi .................................................................................................

theo những nội dung kê khai tại đơn này.

Thời điểm đăng kư thay đổi : ......... giờ ......... phút, ngày ......... tháng ......... năm ..............

Sổ đăng kư giao dịch bảo đảm quyển số: ........; số đăng kư ........; số thứ tự ghi sổ; ..............

.................................., ngày ........... tháng ....... năm .......

                                           thủ trưởng cơ quan đăng kư

                                          (Ghi rơ chức danh, họ tên, kư và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

hướng dẫn kê khai

 

1. Phần "Kính gửi" : Ghi rơ tên ủy ban nhân dân xă (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xă, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) hoặc tên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) nơi đă thực hiện đăng kư thế chấp, bảo lănh

2. Mục  I:

a. Điểm j : Đánh dấu vào ô vuông tương ứng để xác định rơ người yêu cầu đăng kư thay đổi là bên thế chấp, bên bảo lănh, bên nhận thế chấp, bên nhận bảo lănh hay người được ủy quyền thực hiện việc đăng kư thay đổi.

b. Điểm 1.1: Ghi tên đầy đủ, phù hợp với yêu cầu đăng kư lần đầu hoặc giấy ủy quyền, nếu là người được ủy quyền.

c. Điểm 1.2: Ghi rơ nơi có trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của hộ gia đ́nh, cá nhân.

3. Mục II:

a. Đánh dấu vào ô tương ứng để xác định hợp đồng đă đăng kư là hợp đồng thế chấp hay hợp đồng bảp lănh;

b. Các thông tin về thời điểm đăng kư và việc vào sổ đăng kư giao dịch bảo đảm được kê khai theo đúng nội dung chứng nhận đăng kư thế chấp, bảo lănh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại đơn yêu cầu đăng kư thế chấp, bảo lănh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

4. Mục III:

a. Điểm l:

·  Đánh dấu vào ô vuông nếu thông tin phía sau ô vuông đó phù hợp với nội dung yêu cầu đăng kư thay đổi;

·  Trường hợp thay thế tài sản thế chấp, bảo lănh đă đăng kư bằng tài sản khác là tài sản gắn liền với đất, th́ đánh dấu cả hai ô vuông tại điểm 3.4 và 3.5.

b. Điểm m:

·  Kê khai chi tiết nội dung thay đổi. Mỗi nội dung thay đổi ghi cách nhau 01 ḍng.

·  Trường hợp thay đổi một trong các bên tham gia hợp đồng thế chấp, bảo lănh, th́ phải ghi đầy đủ các thông tin về bên mới tham gia hợp đồng thế chấp, bảo lănh đó, bao gồm: tên đầy đủ; địa chỉ; giấy tờ liên quan. Các thông tin được ghi theo đúng hướng dẫn kê khai về các bên tham gia hợp đồng thế chấp, bảo lănh tại Mẫu số 01 và Mẫu số 02.

·  Trường hợp đăng kư thay đổi các nội dung tại điểm 3.5 và 3.7, th́ phải mô tả tài sản đúng hướng dẫn kê khai về tài sản thế chấp, bảo lănh tại Mẫu số 01 và Mẫu số 02 với các thông tin sau: địa chỉ nơi có tài sản, diện tích, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có).

c. Trường hợp cần kê khai tiếp về nội dung thay đổi, th́ sử dụng Mẫu số 10.

5. Mục IV: Đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm n.

 

 


 

cộng ḥa xă hội chủ nghĩa việt nam                                  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

................., ngày ............. tháng .......... năm ...........

 

đơn yêu cầu xoá đăng kư thế chấp

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (*)

 

 

Kính gửi: .......................................................................................

     ...........

phần kê khai của các bên

(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đă kê khai trên đơn)

I. người yêu cầu xoá đăng kư

j £ Bên thế chấp                            £ Bên nhận thế chấp                                    £ Người được ủy quyền

1.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :.................................................................................................

1.2. Địa chỉ: ........................................................................................................................................

 

ii. hợp đồng thế chấp đă đăng kư

k Thời điểm đăng kư:  ............ giờ........ phút, ngày .......... tháng ........ năm .............................................................    

Vào sổ đăng kư giao dịch bảo đảm: quyển số: ......................., số đăng kư: ........................, số thứ tự ghi sổ: ...........

III. lư do xoá đăng kư và thời điểm việc thế chấp hết hiệu lực

l  Lư do xoá đăng kư:

 

 

 

 

 

 

 

 

m  Thời điểm việc thế chấp hết hiệu lực: ngày ......... tháng .......... năm ................

iv. phương thức nhận kết quả đăng kư

n£ Nhận trực tiếp           £ Qua đường bưu điện tại địa chỉ sau: ...................................................................................

 

v. lời cam đoan

o Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thỏa thuận số ................................., ngày ....... tháng ......... năm ............. ( nếu có) và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đă kê khai.

 

bên thế chấp

 (hoặc người được bên thế chấp ủy quyền)

bên nhận thế chấp

 (hoặc người được bên nhận thế chấp ủy quyền)

(Kư, ghi rơ họ tên và đóng dấu, nếu có)

(Kư, ghi rơ họ tên và đóng dấu, nếu có)


phần chứng nhận xóa đăng kư thế chấp

 

Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn) ........................

Chứng nhận đă xóa đăng kư thế chấp ................................................................................................

theo những nội dung kê khai tại đơn này.

Thời điểm đăng kư hết hiệu lực : ......... giờ ......... phút, ngày ......... tháng ......... năm ..............

Sổ đăng kư giao dịch bảo đảm quyển số: ........; số đăng kư ........; số thứ tự ghi sổ; ..............

.................................., ngày ........... tháng ....... năm .......

                                           thủ trưởng cơ quan đăng kư

                                          (Ghi rơ chức danh, họ tên, kư và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hướng dẫn kê khai

 

1. Phần "Kính gửi" : Ghi rơ tên ủy ban nhân dân xă (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xă, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc tên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) nơi đă thực hiện đăng kư thế chấp.

2. Mục  I:

a. Điểm j : Đánh dấu vào ô vuông tương ứng để xác định rơ người yêu cầu đăng kư thay đổi là bên thế chấp, bên nhận thế chấp hay người được ủy quyền thực hiện việc xóa thế chấp.

b. Điểm 1.1: Ghi tên đầy đủ, phù hợp với yêu cầu đăng kư lần đầu hoặc giấy ủy quyền, nếu là người được ủy quyền.

c. Điểm 1.2: Ghi rơ nơi có trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của hộ gia đ́nh, cá nhân.

3. Mục II: Các thông tin về thời điểm đăng kư và việc vào sổ đăng kư giao dịch bảo đảm được kê khai theo đúng nội dung chứng nhận đăng kư thế chấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại đơn yêu cầu đăng kư thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

4. Mục III:

a. Điểm l: Ghi cụ thể lư do và căn cứ để yêu cầu xóa đăng kư, ví dụ: do nghĩa vụ được bảo đảm thực hiện bằng thế chấp đă chấm dứt, bên có nghĩa vụ đă hoàn thành nghĩa vụ; hoặc do tài sản thế chấp đă được xử lư .....

b. Điểm m: Ghi ngày, tháng, năm việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hết hiệu lực bởi lư do ghi tại điểm l.

5. Mục IV: Đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm n.

 

 

 

 

 

 

 

cộng ḥa xă hội chủ nghĩa việt nam                                  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

................., ngày ............. tháng .......... năm ...........

 

đơn yêu cầu sửa chữa sai sót (*)

 

 

Kính gửi: .......................................................................................

     ...........

phần kê khai của các bên

(Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa những nội dung đă kê khai trên đơn)

I. người yêu cầu sửa chữa sai sót

j £ Bên thế chấp     £ Bên nhận thế chấp       £ Bên bảo lănh       £ Bên nhận bảo lănh    £ Người được ủy quyền

1.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :.................................................................................................

1.2. Địa chỉ: ........................................................................................................................................

 

ii. yêu cầu sửa chữa sai sót

k Nội dung yêu cầu sửa chữa sai sót:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l Tại đơn: ........................................................................................................................................                 

Thời điểm nộp đơn:  ............ giờ........ phút, ngày .......... tháng ........ năm .............................................................    

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: quyển số: ......................., số đăng kư: ........................, số thứ tự ghi sổ: ...........

iII. phương thức nhận kết quả đăng kư

m£ Nhận trực tiếp           £ Qua đường bưu điện tại địa chỉ sau: ...................................................................................

Iv. lời cam đoan

n Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đă kê khai.

 

 

bên thế chấp/bảo lănh (hoặc người được

bên thế chấp/bảo lănh ủy quyền)

bên nhận thế chấp/ nhận bảo lănh (hoặc người được bên nhận thế chấp/ nhận  bảo lănh ủy quyền)

(Kư, ghi rơ họ tên và đóng dấu, nếu có)

(Kư, ghi rơ họ tên và đóng dấu, nếu có)


chứng nhận sửa chữa sai sót

 

Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn) ........................

Chứng nhận việc sửa chữa sai sót theo những nội dung kê khai tại đơn này.

Thời điểm đăng kư : ......... giờ ......... phút, ngày ......... tháng ......... năm ..............

Sổ đăng kư giao dịch bảo đảm: quyển số: ........; số đăng kư ........; số thứ tự ghi sổ; ..............

.................................., ngày ........... tháng ....... năm .......

                                           thủ trưởng cơ quan đăng kư

                                          (Ghi rơ chức danh, họ tên, kư và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hướng dẫn kê khai

 

1. Phần "Kính gửi" : Ghi rơ tên ủy ban nhân dân xă (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xă, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc tên Sở Tài nguyễn và Môi trường tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) nơi đă thực hiện đăng kư thế chấp, bảo lănh

2. Mục  I:

a. Điểm j : Đánh dấu vào ô vuông tương ứng để xác định rơ người yêu cầu sửa chữa sai sót là bên thế chấp, bên bảo lănh, bên nhận thế chấp, bên nhận bảo lănh hay người được ủy quyền thực hiện việc sửa chữa sai sót.

b. Điểm 1.1: Ghi tên đầy đủ, phù hợp với yêu cầu đăng kư lần đầu hoặc giấy ủy quyền, nếu là người được ủy quyền.

c. Điểm 1.2: Ghi rơ nơi có trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của hộ gia đ́nh, cá nhân.

3. Mục II:

a. Điểm k: Ghi nội dung sửa chữa sai sót. Mỗi nội dung sửa chữa kê khai cách nhau 01 ḍng.

b. Điểm l: Ghi tên loại đơn có sai sót và thông tin về thời điểm nộp đơn, thông tin về việc vào sổ tiếp nhận hồ sơ theo đúng nội dung “Phiếu hẹn trả kết quả đăng kư” hoặc nội dung “ Phần ghi của cán bộ tiếp nhận đơn” tại đơn có sai sót.

4. Mục III: Đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm m

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................

...................................... (1)

Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

 

.................., ngày .......... tháng ......... năm ..........

 

 

phiếu hẹn trả kết quả đăng kư  (*)

 

Cơ quan đăng kư (1):.....................................................................................................................

Đă nhận hồ sơ của Ông (Bà):........................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ, quyển số:....................................................................... số thứ tự:...........

Ngày hẹn trả kết quả đăng kư (2):.................. / ........................./....................................................

Phương thức trả kết quả:..............................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

                                       ................, ngày ............ tháng .......... năm ...........

                                          ................................................................................ (1)

                                                 Cán bộ tiếp nhận

                                                  (Kư và ghi rơ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


- (1) Ghi rơ tên Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc ủy ban nhân dân xă, phường, thị trấn), huyện (quận, thị xă, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) và đóng dấu treo (dấu cơ quan đăng kư) trùm lên tên cơ quan đăng kư.

 

- (2) Không được quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn. Ví dụ: nhận đơn vào thứ hai, ngày mùng 07 tháng 7 năm 2003, th́ hẹn giải quyết không được quá thứ ba tuần sau đó, ngày 15 tháng 7 năm 2003.

 

 

 

 

 

 

 


 1  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/ QĐ-UB ngày 15/3/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

.

1  M?u này du?c ban hành kốm theo Quy?t d?nh s?:58/2004/Qé-UB ngày 15/3/2004  c?a ?y ban nhơn dơn thành ph?

1  M?u này du?c ban hành kốm theo Quy?t d?nh s?:58 /2004/ Qé-UB ngày 15/3/2004 c?a ?y ban nhơn dơn thành ph?.

1  M?u này du?c ban hành kốm theo Quy?t d?nh s?:58  /2004/ Qé-UB ngày 15/3/ 2004 c?a ?y ban nhơn dơn thành ph?.

 

1  M?u này du?c ban hành kốm theo Quy?t d?nh s?:58/2004/ Qé-UB ngày 15/3/ 2004 c?a ?y ban nhơn dơn thành ph?.

 

1 MM?u này du?c ban hành kốm theo Quy?t d?nh s?:58/2004/Qé-UB ngày 15/3/ 2004 c?a ?y ban nhơn dơn thành ph?.

 

1  M?u này du?c ban hành kốm theo Quy?t d?nh s?:58  /2004/ Qé-UB ngày 15/3/ 2004 c?a ?y ban nhơn dơn thành ph?.

 

1  M?u này du?c ban hành kốm theo Quy?t d?nh s?: 58 /2004/ Qé-UB ngày 15/3/ 2004 c?a ?y ban nhơn dơn thành ph?.

 

1  M?u này du?c ban hành kốm theo Quy?t d?nh s?: 58 /2004/ Qé-UB ngày 15/3/ 2004 c?a ?y ban nhơn dơn thành ph?.

 

(*)  M?u này du?c ban hành kốm theo Quy?t d?nh s?: 58 /2004/Qé-UB ngày 15/3/ 2004 c?a ?y ban nhơn dơn thành ph?.

 2 Ghi râ ñy ban nh©n d©n ph­êng, x·, th̃ trÊn, quËn, huyÖn n¬i că ®Êt.

 

 

 

 

 

 

1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2 Trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo dự án th́ đồng gởi Chính phủ.

1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2 Trường hợp thuộc thẩm quyền của Chính phủ th́ đồng gởi Chính phủ

1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

2 Ghi râ ñy ban nh©n d©n ph­êng, x·, th̃ trÊn, quËn, huyÖn n¬i că ®Êt.

1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___  /2004/ QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố.

1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___  /2004/ QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

 

 

 

 

1 Mẫu này được  ban hành kèm theo Quyết định số:58 /2004/ QD-UB ngày 15/3/ 2004 của ủy ban nhân dân thành phố

 

1 Mẫu này được  ban hành kèm theo Quyết định số:___  /2004/ QD-UB ngày __/___/ 2004 của ủy ban nhân dân thành phố

 

1 M?u này du?c ban hành kốm theo Quy?t d?nh s?:___/2004/Qé-UB ngày __/___/ 2004 c?a ?y ban nhơn dơn thành ph?.

1 M?u này du?c ban hành kốm theo Quy?t d?nh s?:___/2004/Qé-UB ngày __/___/ 2004 c?a ?y ban nhơn dơn thành ph?.

1 M?u này du?c ban hành kốm theo Quy?t d?nh s?:___/2004/Qé-UB ngày __/___/ 2004 c?a ?y ban nhơn dơn thành ph?.

1 M?u này du?c ban hành kốm theo Quy?t d?nh s?:58 /2004/Qé-UB ngày 15/3/ 2004 c?a ?y ban nhơn dơn thành ph?.

1 M?u này du?c ban hành kốm theo Quy?t d?nh s?:58 /2004/Qé-UB ngày 15/3/ 2004 c?a ?y ban nhơn dơn thành ph?.